Las cosas que Cercas nunca ha dicho

Por: | 21 de septiembre de 2014

Tras mi reciente blog expresando mi acuerdo con el tono y el fondo del artículo que Javier Cercas publicó el domingo pasado en EL PAÍS Semanal observé hasta qué punto el malentendido nubla lo que publica Cercas sobre la cuestión Cataluña/España. Los comentarios que recibió aquella entrada mía son pálidos, en general, frente a otras acusaciones o descalificaciones que recibe a diario el autor de Soldados de Salamina cada vez que emite una opinión al respecto. Creo que esta carta que él envió al Punt Diari (y que ya publicó este periódico de Girona) explica muy bien, como él mismo escribe, “las cosas que nunca he dicho”, así como su estado de ánimo. Está en catalán, que es también la lengua de Cercas.

[Atendiendo a los requerimientos de lectores, ofrezco a continuación de su carta en catalán la traducción al castellano. Pido disculpas por los errores que haya podido cometer en la transcripción en ambas lenguas; esos errores son exclusivamente míos, autor de este blog. Añado, además, que el desmentido al que alude Cercas de lo que publicó L´Expresso ya apareció en el citado semanario italiano].- Juan Cruz.

                                 COSES QUE NO HE DIT MAI

     Sr. Director, l’onze de setembre d’enguany van aparèixer al seu diari unes  suposades declaracions meves, a tota pàgina i amb foto inclosa. El titular deia “Una utopia assassina”; per si no quedava del tot clar, a l’interior de l’article s’anunciava que jo havia declarat al setmanari italià L’Espresso que em referia al sobiranisme català. Em nego a acceptar que hi hagi un sol lector d’El punt que es cregui que jo he dit una animalada semblant; ni tan sols Alba Sidera, que signa la notícia; ni, per descomptat, Mathew Tree, tot i el que sembla que s’ho creu en el seu article “Respecte, falta de”, també publicat a El punt, on per cert informa que un grup de joves independentistes m’ha col·locat al primer lloc de la seva llista negra.

     És un honor que no mereixo. El que jo he escrit sovint, com pot comprovar qualsevol que es prengui la molèstia de llegir-lo, és que a Europa ens hem fet un fart de crear utopies assassines, sovint amb el paraigües ideològic del nacionalisme –el nacionalsocialisme alemany, el feixisme italià, el franquisme- i que, de  moment, l’única utopia raonable que hem inventat és la d’una Europa unida; en ma vida se m’ha passat pel cap de dir, en canvi, que el nacionalisme o el sobiranisme o l’independentisme català sigui una d’aquelles utopies. És veritat que el periodista de L’Espresso, segons he comprovat amb incredulitat, em fa dir aquesta i altres bestieses similars, com ara que els escriptors castellans que vivim a Catalunya estem perseguits; en fi: com vostè sap molt bé, hi ha periodistes que diuen que un diu el que ells voldrien que digués, o el que imaginen que un diu, o altres variants encara pitjors. En el seu diari, sense anar més lluny, ha passat algunes vegades; pel que fa a mi, en els darrers dos anys. Fa cosa d’un, per exemple, Carles Ribera, subdirector d’aquest diari, va escriure un article titulat “La llengua gran de Cercas”. Jo acabava d’anar al Saló del Llibre de París, convidat per l’Institut Ramon Llull, per parlar dels meus llibres i de la literatura catalana; allà vaig presentar El quadern gris de Pla, vaig publicar a Libération un elogi d’aquest llibre, de Pla i de la literatura catalana en general, i vaig fer de manera que Xavier Pla, el meu especialista favorit en Pla i per cert independentista entusiasta, hi escrivís sobre el mateix tema; en aquell context vaig fer unes declaracions en les quals deia que, al meu entendre, seria bo que una llengua petita com la catalana anés de bracet amb una llengua gran com l’espanyola, col·laborant amb ella per comptes d’enfrontar-s’hi; és fàcil d’entendre: l’Instituto Cervantes i l’Estat Espanyol en general, posem per cas, haurien de contribuir molt més del que ho fan a la difusió de la llengua i la literatura catalana com haurien de fer amb les altres llengües i literatures d’Espanya. És una opinió discutible, com totes, encara que segueix sense semblar-me insensata. El que no em sembla sensat és que Ribera insinués al seu article que jo deia que la llengua espanyola era una llengua qualitativament gran (és a dir, millor o més important que la catalana) i la catalana una llengua qualitativament petita (és a dir, pitjor o menys important que l’espanyola), cosa que era, és clar, exactament el contrari del que jo havia dit a Paris i escrit a Libération, i que d’ençque tot plegat em sap molt sensat ar-metic segur que raciores escassos del seu diari. Cregui'tors castellans que vivim a Caés un disbarat evident que alguns dels mateixos lectors d’El punt li van retreure per escrit a Ribera. El qual em coneix personalment i sap molt bé que jo no hauria dit mai aquella imbecil·litat, però m’ho fa dir, o insinua que ho volia dir. No entenc per què.

     Podria posar d’altres exemples d’aquesta mena de coses publicats als darrers dos anys al seu diari, però deixem-ho córrer. També podria dir-li que em consta que hi ha periodistes i col·laboradors del seu diari que consideren que la publicació del titular esmentat -“Una utopia assessina”, repeteixo-, a més a més en el dia i de la manera en què es va publicar, és, literalment, “una canallada”.   Jo em nego a creure-ho; vull creure que és un error, o una cadena d’errors i, encara que m’agradaria que es retiressin tots els insults, bestieses, animalades i disbarats que s’han escrit sobre mi arrel de la publicació d’aquesta notícia –d’aquesta i d’altres tan falses com aquesta-, ja sé que és impossible, perquè també sé que, en la porqueria de mon que estem construint, una mentida repetida cent vegades es converteix en una veritat. Només puc dir que tot plegat em sap molt greu. Molt. Sóc un lector d’El punt d’ençà que va aparèixer. El considerava un bon diari, hi he escrit, hi he tingut molts amics, i encara els tinc. Ara, però, l’he deixat de comprar, més que res per no haver-lo d’amagar de la meva família i perquè no llegeixin les bestieses que en aquestes pàgines se m’atribueixen. Sigui com sigui, només li demano una cosa, senyor Director: que, d’ara endavant, abans de publicar una d’aquestes enormitats que diuen que he dit, s’asseguri de què de debò l’he dit. Ho té molt fàcil: molts dels seus col·laboradors tenen el meu telèfon, i jo vaig cada cap de setmana a ca la meva mare, a 100 metres escassos del seu despatx, a La Devesa. Cregui’m: li agrairé moltíssim. I la meva família encara més.  A això només veig dues alternatives. La primera és callar per sempre sobre la qüestió fonamental que hi ha plantejada ara mateix a Catalunya, cosa que no puc fer perquè em faria encara més vergonya de la moltíssima vergonya que em fan les animalades que es diuen de mi. La segona és que vostès il·lustrin cada suposada declaració meva, per exemple, amb una foto en la qual aparegui menjant-me amb patates un bebè gironí, o disfressat del diable d’Els pastorets, amb unes banyes ben grosses. D’aquesta manera el lector tindrà una idea del tot fidedigna del concepte que, pel que sembla, el diari ha decidit propagar d’un servidor. Atentament.

Y esta es la traducción al castellano:

     “Sr. Director, el once de septiembre de este año aparecieron en su diario unas supuestas declaraciones mías, a toda página y con foto incluida. El titular decía "Una utopía asesina"; por si no quedaba del todo claro, en el interior del artículo anunciaba que yo había declarado al semanario italiano L'Espresso que me refería al soberanismo catalán. Me niego a aceptar que haya un solo lector de El punt que se crea que yo he dicho una animalada similar; ni siquiera Alba Sidera, que firma la noticia; ni, por supuesto, Mathew Tree, aunque parece que se lo cree en su artículo "Respeto, falta de", también publicado en El punt, donde por cierto informa de que un grupo de jóvenes independentistas me ha colocado en el primer lugar de su lista negra. 
     

    Es un honor que no merezco. Lo que yo he escrito a menudo, como puede comprobar cualquiera que se tome la molestia de leerlo, es que en Europa nos hemos hartado de crear utopías asesinas, a menudo con el paraguas ideológico del nacionalismo -el nacionalsocialismo alemán, el fascismo italiano , el franquismo- y que, de momento, la única utopía razonable que hemos inventado es la de una Europa unida; en mi vida se me ha pasado por la cabeza decir, en cambio, que el nacionalismo o el soberanismo o el independentismo catalán sea una de esas utopías. Es verdad que el periodista de L'Espresso, según he comprobado con incredulidad, me hace decir esta y otras tonterías similares, tales como que los escritores castellanos que vivimos en Cataluña estamos perseguidos; en fin: como usted sabe muy bien, hay periodistas que dicen que uno dice lo que ellos quisieran que dijera, o lo que imaginan que uno dice, u otras variantes aún peores. En su diario, sin ir más lejos, ha pasado algunas veces; en cuanto a mí, en los últimos dos años. Hace cosa de uno, por ejemplo, Carles Ribera, subdirector de este diario, escribió un artículo titulado "La lengua grande de Cercas". Yo acababa de ir al Salón del Libro de París, invitado por el Institut Ramon Llull, para hablar de mis libros y de la literatura catalana; allí presenté El cuadern gris de Pla, publiqué en Libération un elogio de este libro, de Pla y de la literatura catalana en general, y conseguí que Xavier Pla, mi especialista favorito en Pla y por cierto independentista entusiasta , escribiera sobre el mismo tema; en ese contexto hice unas declaraciones en las que decía que, en mi opinión, sería bueno que una lengua pequeña como la catalana fuera del brazo de una lengua grande como la española, colaborando con ella en vez de enfrentarse a ella; es fácil de entender: el Instituto Cervantes y el Estado español en general, por ejemplo, deberían contribuir mucho más de lo que lo hacen en la difusión de la lengua y la literatura catalana como deberían hacer con las otras lenguas y literaturas de España. Es una opinión discutible, como todas, aunque sigue sin parecerme insensata. Lo que no me parece sensato es que Ribera insinuara en su artículo que yo decía que la lengua española era una lengua cualitativamente mayor (es decir, mejor o más importante que la catalana) y la catalana una lengua cualitativamente pequeña (es decir, peor o menos importante que la española), cosa que era, claro, exactamente lo contrario de lo que yo había dicho en París y escrito en Libération, y que algunos de los mismos lectores de El punt le reprocharon por escrito a Ribera. El cual me conoce personalmente y sabe muy bien que yo no habría dicho nunca aquella imbecilidad, pero me hace decir, o insinúa que lo quería decir. No entiendo por qué. 
     

      Podría poner otros ejemplos de este tipo de cosas publicados en los últimos dos años en su diario, pero dejémoslo correr. También podría decirle que me consta que hay periodistas y colaboradores de su diario que consideran que la publicación del titular mencionado - "Una utopía asesina", repito-, además en el día y de la manera en que se publicó, es, literalmente, "una canallada". Yo me niego a creerlo; quiero creer que es un error, o una cadena de errores y, aunque me gustaría que se retiraran todos los insultos, tonterías, animaladas y disparates que se han escrito sobre mí a raíz de la publicación de esta noticia –de ésta y otras tan falsas como ésta-, ya sé que es imposible, porque también sé que, en la porquería de mundo que estamos construyendo, una mentira repetida cien veces se convierte en una verdad. Sólo puedo decir que lo lamento mucho. Mucho. Soy un lector de El punt desde que apareció, lo consideraba un buen diario, he escrito en él, he tenido muchos amigos en él, y aún los tengo. Ahora, sin embargo, he dejado de comprarlo, más que nada para no tener que ocultarlo de mi familia y para que no lean las sandeces que en estas páginas se me atribuyen. Sea como sea, sólo le pido una cosa, señor Director: que, en adelante, antes de publicar una de esas enormidades que dicen que he dicho, se asegure de que de verdad la he dicho. Lo tiene muy fácil: muchos de sus colaboradores tienen mi teléfono, y yo paso cada fin de semana en casa de mi madre, a 100 metros escasos de su despacho, en La Devesa. Créame: se lo agradeceré muchísimo. Y mi familia aún más. A esto sólo veo dos alternativas. La primera es callar para siempre sobre la cuestión fundamental que hay planteada ahora mismo en Cataluña, lo que no puedo hacer porque me daría aún más vergüenza de la muchísima vergüenza que me dan las animaladas que se dicen de mí. La segunda es que ustedes ilustren cada supuesta declaración mía, por ejemplo, con una foto en la que aparezca comiéndome con patatas un bebé gerundense, o disfrazado del diablo de Els pastorets (Los pastorcillos), con unos cuernos bien grandes. De esta manera el lector tendrá una idea del todo fidedigna del concepto que, al parecer, el diario ha decidido propagar de un servidor. Atentamente”.

Hay 137 Comentarios

PUNTO FINAL
.
.

Es lo que hay, amor, así está el tema,
la llama es al final cuando más arde,
tal es la situación, un poco tarde
para que nos salvemos de la quema.
.
Desde las tantas de la madrugada,
hasta que la mañana cae vencida,
camino desvelado, así es la vida,
sin ti, por una senda desolada.
.
Esta es la situación, es lo que toca,
después de tantas idas y venidas
por tus brazos de mar sin salvavidas
,
me ahogué con la saliva de tu boca.
Ya no hay nada que hacer, ni escapatoria;
sólo esperar el fin de nuestra historia.

¿Nun ye el blog dun pueta asturianu o liunés? Está dientro, y yes bobu, fales por falar... Ansina que tien cudiau, ñon llo volvias facer. Tamién escrebió un llibro que fala de la llingua encesa.

Pero dónde está el blog Eros? No lo habrán quitado?

Salvi, grazie tante. La cantidad de saliva que se habría ahorrado la gente, muy en especial la de siempre. Leed la charreta, es deliciosa, y además, ¡hay que ver cuánto sabe este hombre! Para abrir boca:
.
Interrompe il discorso, pensa e dice: «Ma io non so cosa sia l’identità. Forse è la volontà di essere. Ma se è così, è un discorso ozioso e pericoloso, un’utopia reazionaria che trae le origini nel peggior romanticismo tedesco. E ne abbiamo visto le conseguenze nel secolo scorso in tutto il nostro continente». Continua: «Quella nazionalista, catalana come tutte le altre, è un’utopia assassina. Noi invece abbiamo bisogno di utopie ragionevoli, e l’unica utopia ragionevole è l’Europa».
.

Lo que dice realmente (el mentiroso) Cercas es: "Quella nazionalista, catalana come tutte le altre, è un’utopia assassina..." Le ha pasado igual que con Loquillo y el ABC, y hay que ser tonto para pensar que la conversa no se graba. Y zasca!
Aquí el enlace a la entrevista entera: http://espresso.repubblica.it/visioni/cultura/2014/08/08/news/a-barcellona-con-javier-cercas-1.176488

Juan, el desmentido al que aludes en L'Espresso no es tal, no existe.

A ver Hanna, el artículo sobre el que comentas es acerca de lo que ha dicho y ha dejado de decir Javier Cercas. Si sabías que él no se encontraba entre los firmantes del susodicho manifiesto, para qué lo mandas? Sólo para enseñarnos a todos que hay mucha gente intolerante en España? De verdad crees que necesitamos de tu entrada para saberlo. Es que acaso no los hay en Cataluña?
El asunto de las tildes se debía única y exclusivamente a que trabajo en USA, uso un ordenador con teclado americano y incorporar las tildes es a veces tedioso. Sin embargo, solo para que no te resulte tan molesto ver un escrito sin las mismas, me he tomado la molestia de incorporarlas en este escrito.
Para finalizar, me gustaría aclarar que no soy españolista. A mí me parece estupendo que los Catalanes se quieran independizar y no tendría ningún problema en que se organizara el referendum y que incluso fuera vinculante. Y sabes por qué? Porque creo que el nacionalismo es una estupidez, ya sea catalán o español. Estupidez porque suele implicar la creencia de que las personas pertenecen a una tierra, y consecuentemente que esa tierra sólo debería ser poseída por unas personas.

Laura, seño, lee este otro poema en prosa, anda...
.
"El primer ministro escocés, Alex Salmond, asegura ahora que el referéndum no es la única vía para obtener la independencia".
.
"Cameron trata de frenar las críticas desde su propio partido por las promesas a Escocia y propondrá que sólo los parlamentarios ingleses puedan votar las leyes que afecten a Inglaterra".
.
"Una nueva tendencia en las redes sociales llamada The 45 toma el relevo de la campaña del yes para mantener vivo el sueño de la independencia".
.
No ha pasado una semana del referéndum escocés y los líderes de uno y otro lado ya han rectificado o matizado las promesas que solemnemente hicieron durante la campaña. El líder del Partido Nacional Escocés (SNP en sus siglas en inglés) y ministro principal de Escocia, Alex Salmond, prometió durante la campaña que su partido no pediría otro referéndum porque consideraba que la decisión del 18 de septiembre era válida “por una generación”, o sea aproximadamente por 30 años.
.
Sin embargo, el lunes ha matizado que una consulta como la del pasado jueves es sólo “uno de los posibles caminos” hacia la independencia, aunque el referéndum era el que él prefería.
.
Salmond, que cederá el liderazgo del Gobierno y de su partido en noviembre, dijo que una mayoría absoluta de su partido en las próximas elecciones al Parlamento escocés, como la que ya tiene en la actual legislatura, podría ser otra vía para lograr la independencia.
.
Sus palabras fueron la respuesta a la advertencia en Twitter de uno de los barones de su partido, Jim Sillars. Sillars comentó que una mayoría en las elecciones escocesas de 2016 sería suficiente para declarar la independencia. Y además acusó a la reina de haber interferido en la campaña electoral, por lo que el partido debería apostar por la República.
.
“El escenario que plantea Sillars es muy muy difícil de imaginar”, comenta a eldiario.es Tony Travers, profesor de estudios políticos de la London School of Economics. “El Reino Unido no tiene una Constitución escrita por lo que nunca se puede decir nunca. Al contrario que en España, aquí todo está permitido menos lo que la ley dice que no. Sin embargo, en mi opinión es muy difícil de imaginar que la población escocesa aceptara como válida una decisión unilateral del SNP de declarar a Escocia independiente. Honestamente, creo que son comentarios que nacen de la frustración lógica de haber perdido un referéndum por poco”.
La encrucijada de Cameron
.
Pero con seguridad el brete en que se encuentra el líder conservador David Cameron es el más complicado. Él también ha matizado la promesa que firmó junto con los líderes del partido laborista, Ed Milliband, y el Partido Liberal Demócrata, Nick Clegg, de dar más poderes al Parlamento escocés si vencía el no en el referéndum.
.
Cameron puede elegir entre mantener su palabra, dar más poderes a Holyrood (el Parlamento de Edimburgo) y perder votos para las próximas elecciones de mayo de 2015, o no cumplir su promesa firmada para mantener la paz entre sus filas y sus votantes.
.
El primer ministro se ha reunido con otros líderes conservadores en su residencia privada del primer ministro en Chequers para estudiar los pasos a seguir pero ya le están lloviendo las críticas tanto de su partido como desde Escocia.
.
Alex Salmond declaró el domingo que los líderes del Reino Unido habían “hecho trampas” con los votantes escoceses al desdecirse de sus promesas. “No me sorprende que se retracten, lo que me sorprende es que lo hagan tan pronto”, bromeó.
.
“Votos ingleses para leyes inglesas”
.
Para intentar calmar los ánimos entre sus filas, Cameron ha propuesto que haya más poderes también para Inglaterra. La nueva ley consistiría en que sólo los diputados ingleses pudieran votar en las leyes que atañen exclusivamente a Inglaterra, dejando así a los escoceses fuera de los asuntos ingleses.
.
Esta propuesta se tendría que votar en la Cámara de los Comunes y los partidos tienen intereses contrarios de cara a las elecciones generales de mayo de 2015. Los laboristas cuentan con muchos más votantes que los tories en Escocia y esta decisión les podría hacer perder un gran número de votos.
.
Desde un punto de vista electoral, a los conservadores les convendría que esa ley se aprobara. El partido ultraconservador y euroescéptico UKIP podría seducir a la parte más conservadora del partido de Cameron, si el primer ministro se limita a cumplir lo prometido durante el referéndum y dar más poderes a Escocia.
.
The 45
.
En esta reubicación de todas las partes también los votantes del sí han movido pieza. Un nuevo movimiento en Twitter y Facebook llamado The 45 pretende mantener viva la esperanza de una Escocia independiente. Quieren representar al 45% de los votantes que dijeron sí a la independencia y ya tienen más de 160.000 “me gustas” en Facebook.
.
Entre los comentarios de sus seguidores se leen desde palabras de consuelo por haber perdido hasta teorías de la conspiración. La más repetida asegura que la cadena estatal BBC se posicionó claramente de parte del no, y que sin su enorme influencia Escocia podría ser hoy independiente.
.
Este sector ha puesto en marcha una petición de firmas para pedir una investigación independiente que examine si la BBC ha sido imparcial al informar sobre el referéndum.

No deseo polemizar con nadie, solo deseo como historiadora y profesora de historia en un centro de secundaria en Cataluña expresar mi profunda admiración por Javier Cercas como novelista. Pero aún admiro más su valentía al expresar su opinión desde una posición discrepante dentro de un "régimen" de poder político y mediático de pensamiento único como el que existe en Cataluña hoy. Sí podría hablar, y largo y tendido, sobre la manipulación vergonzante que se está produciendo de la historia puesta al servicio de la patria y de una opción política, aunque sea mayoritaria (cosa que aún está por comprobar).

Cuando se impone una sola posibilidad de pensar y cualquier otra es insultada sistemáticamente con el espantajo del españolismo, solo queda resistir y seguir haciendo uso de la libertad de expresión para, desde la izquierda, mostrar nuestra profunda disconformidad. Lo cierto es que mis reivindicaciones, especialmente de carácter social, no caben en vuestras banderas.

Todo mi apoyo y solidaridad con Javier Cercas.

¡¡¡España, tenemos un problema!!!.
Señor Cruz, si se enciende la mecha por algo como una defensa de un colega ¿Qué no puede ocurrir en otros casos?

Lo de un sitio bastante más tranquilo y más solidario con otras autonomías, jose manuel, no es mi sensación, y también vivo en Madrid pero procedo de una de ellas, será que te tira la botella.

A todo esto, Cercas, su familia, sus (antiguos) amigos, El Punt y este mismo foro es a lo que se refieren muchos catalanes cuando dicen que no hay crispación ni fractura social en Cataluña, ¿no? Yo, afortunadamente, vivo en Madrid, que es un sitio bastante más tranquilo y que contribuye mucho más a la solidaridad con otras regiones (y pueblos) de España

José, no me haga 'de' reír...

Para Publicado por: Marina | 22/09/2014 14:36:39
.
Disculpe, Marina, me puse a ello, pero sonó el teléfono y...
.
Seguramente no ha entendido lo que explica Tusón, a pesar de andar al alcance de los chicos de 1º de la ESO, por lo que no me queda más remedio que decirle que, en efecto, Cercas no puede -o más exactamente, no debiera- "opinar lo que le plazca, por ejemplo que el castellano es más grande que el catalán, sin que le insulten". ¡Jamás se me ocurriría insultarlo, con quién cree que dialoga, Marina, caramba..! "Si discrepa de la ortodoxia o de Tusón" -¡No me diga que discrepa de la ortodoxia de alguien, es la primera noticia que tengo!- "ya hay veda para insultarle, ¿no? ¿es eso lo que quieres decir, Hanna?" Insisto, bajo ningún concepto insultaría a nadie, como mucho podría reírme un poquito, pero no es el caso: Cercas ha estudiado Filología, por fortuna, lo que lo capacita para saber, como mínimo, quién es Tusón. ¿Podría ser usted quien no lo sabe?
.
Destaco con mayúsculas ciertos términos clave para la comprensión del asunto, es decir, lo que para Tusón y Cercas copio de la wikipedia. No es menos fiable que otras muchas fuentes.
.
Jesús Tusón Valls fue CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE FILOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA, y MIEMBRO FUNDADOR DE SU DEPARTAMENTO DE LINGÜÍSTICA, EL PRIMERO QUE SE CONSTITUYÓ EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL. Tusón FUE PROFESOR UNIVERSITARIO DURANTE CUATRO DÉCADAS, y desde 2009 está jubilado.
.
Javier Cercas SE LICENCIÓ EN FILOLOGÍA ROMÁNICA, Y EJERCIÓ DURANTE AÑOS COMO DOCENTE UNIVERSITARIO DE FILOLOGÍA.
.
Y me disculpo, debo tomar el té con mis amigos de la prensa; hoy apenas me he enterado de las buenas nuevas.

Para Hanna y sus hermanas:

http://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Cercas

pues eso, si no se tiene cultura al menos está la wiki

Para Publicado por: computador | 22/09/2014 15:13:05
.
Javier Cercas es uno de los más excelentes valores de la narrativa europea (?) y mundial (?). Su capacidad de análisis es admirable (?). Su honestidad intelectual es realmente digna de elogio (?).
.
No sé el resto de lectores del foro, pero desde luego servidora echa en falta fuentes y referencias que apoyen o sostengan sus axiomas. La propia wikipedia, sin ir más lejos, lo hace, es decir, las exige, para sus artículos, qué decirle, pues, cuando los axiomas, me refiero a los divinos, por supuesto. Vea:
.
«Este artículo o sección necesita fuentes o referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como libros de texto u otras publicaciones especializadas en el tema. Usted puede editar este artículo para añadirle referencias».
.
Para el resto del comentario no hacen falta ni fuentes ni referencias, no pasa de ser opinión personal o pianto, así que, eso sí, le deseo la mejor intención lectora y mucha suerte, corren malos tiempos para la industria librera.

Para Publicado por: capibara | 22/09/2014 15:46:50
.
¿Lerda? Bien podría ser, monsieur, y créame, me ha encantado por aquello de por la boca muere el pez y tal y tal, pero me consta que Cercas no figura en la lista que proporciona esa entrada, en tanto que yo misma la redacté. La proporcioné al foro en general, más exactamente a una buena parte, a modo de visioncilla de la cuestión por otros. En todo caso, respecto a Cercas, dispongo de amplia, rica y diversa bibliografía; solo pedir.
.
Si en lugar de haber ido directo al grano -de la lista-, hubiera leído el texto en cuestión, al menos ojeado, no habría errado tan lamentablemente, pero no pasa nada porque, en cuanto ustedes, los espaÑolistas, abren la boca, el resto de ciudadanos de este país quedamos más que bien informados.
.
Lerdo, da.
.
Etimología discutible para la RAE.
.
1. adj. Dicho comúnmente de una bestia: Pesada y torpe en el andar.
.
2. adj. Tardo y torpe para comprender o ejecutar algo.
.
Saludos a Cercas, hágame ese favor. Y pídale a los Reyes un ordenata con tildes, mejora una barbaridad la letra, créame, algunos dicen que incluso la sintaxis.

Algunos periodistas -de novela ficción- dicen sentirse perseguidos porque en Catalunya los medios no les pagan el dineral que reciben en Madrid por generar opinión. El señor Cercas, o Boadella, acuden mañana a Tv3 y los acogen sin ningún problema; eso si, les preguntarán lo que les de la gana. Constan innumerables invitaciones rechadas a uno de ellos, por algo será.

Hanna, eres tan lerda, que has mandado el link sobre el manifiesto que se oponia a que Rajoy negociara con Mas, y no te has dado cuenta de que Cercas no lo firma... Solo tienes que leer los nombres al final del mismo. Repasalo bien.

Escusas patéticas para alguien que no quiere perder el favor de los lectores catalanes y las posibles subvenciones que le pueda conceder la Generalitat por pasarse a la lengua catalana, una lengua que esta bien claro en su escrito no es su idioma materno.
Cuando parecía que tomaba un rumbo crítico hacia el separatismo, viene esta misiva imprecante de comprensión y perdón. Que sea lo que quiera, perocon un mínimo de honestidad.
http://www.diario-octubre.com/2014/08/18/pujol-es-el-nacionalismo-estupidos/

Javier Cercas es uno de los más excelentes valores de la narrativa europea y mundial. Su capacidad de análisis es admirable. Su honestidad intelectual es realmente digna de elogio. Su carta, una carta llena de humildad y de respeto por quienes no le respetan,empezando por el director del periódico, ha sido un error. Quienes no le quieren son inasequibes a las razones. Por ello su autodefensa es menospreciada, necesariamente. Ellos, los que lo menosprecian no tienen sensibilidad más que para ellos mismos y su entelequia. Por consiguiente lo más sensato es dejarlos para que se cuezan en su propio caldo revenido. Nada se puede hacer por quienes están en poder de la verdad revelada.

Ai, Senyor, quin avorriment tan gran!
.
http://dissidens.org/un-manifiesto-se-opone-a-que-rajoy-negocie-con-la-generalitat-saben-aquel-que-diu/

Matilde Asensi, Javier Cercas, Rafel Nadal y Julia Navarro y envían sus firmas digitales en exclusiva a los lectores de Kindle para celebrar Sant Jordi

Los escritores participan en la primera firma digital durante el Día del Libro en BARCELONA invirtiendo la tradición: los autógrafos viajan automáticamente hacia los lectores.

¿Persiguieron a Cercas? Cuanta infamia, por Dios.
Cualquier catalán sabe que lo que está perseguido en Catalunya, ahora y siempre, ha sido el independentismo.
Raro es hablar con un catalán que no haya sufrido agresiones por hablar en catalán o por colgar la senyera en el balcón.
Que ahora la gente esté perdiendo el miedo, es algo que hay que celebrar.

Es decir, que Cercas no puede opinar lo que le plazca, por ejemplo que el castellano es más grande que el catalán, sin que le insulten. Si discrepa de la ortodoxia o de Tusón ya hay veda para insultarle, ¿no? ¿es eso lo que quieres decir, Hanna?

ZURU: una de dos, o escribe catalán o escribe castellano, porque en esa lengua que utiliza me temo que ni Hanna ni los demás vamos a poder entenderle. En todo caso, hay que ver qué cantidad de gente acude a echarle una mano a un conflicto que no lo es, en tanto que consta quién es Cercas, cómo escribe, en qué lengua, qué piensa del nacionalismo catalán y hasta tal vez del españolismo de andar por casa y del de salir a la calle.

Publicar un comentario

Si tienes una cuenta en TypePad o TypeKey, por favor Inicia sesión.

TrackBack

URL del Trackback para esta entrada:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341bfb1653ef01b7c6e45d0a970b

Listed below are links to weblogs that reference Las cosas que Cercas nunca ha dicho:

Mira que te lo tengo dicho

Sobre el blog

¿Qué podemos esperar de la cultura? ¿Y qué de quienes la hacen? Los hechos y los protagonistas. La intimidad de los creadores y la plaza en la que se encuentran.

Sobre el autor

Juan Cruz

es periodista y escritor. Su blog Mira que te lo tengo dicho ha estado colgado desde 2006 en elpais.com y aparece ahora en la web de cultura de El País. En cultura ha desarrollado gran parte de su trabajo en El País. Sobre esa experiencia escribió un libro, Una memoria de El País y sobre su trabajo como editor publicó Egos revueltos, una memoria personal de la vida literaria, que fue Premio Comillas de Memorias de la editorial Tusquets. Otros libros suyos son Ojalá octubre y La foto de los suecos. Sobre periodismo escribió Periodismo. ¿vale la pena vivir para este oficio?. Sus últimos libros son Viaje al corazón del fútbol, sobre el Barça de Pep Guardiola, y Contra el insulto, sobre la costumbre de insultar que domina hoy en el periodismo y en muchos sectores de la vida pública española. Nació en Tenerife en 1948.

Eskup

El País

EDICIONES EL PAIS, S.L. - Miguel Yuste 40 – 28037 – Madrid [España] | Aviso Legal