Las cosas que Cercas nunca ha dicho

Por: | 21 de septiembre de 2014

Tras mi reciente blog expresando mi acuerdo con el tono y el fondo del artículo que Javier Cercas publicó el domingo pasado en EL PAÍS Semanal observé hasta qué punto el malentendido nubla lo que publica Cercas sobre la cuestión Cataluña/España. Los comentarios que recibió aquella entrada mía son pálidos, en general, frente a otras acusaciones o descalificaciones que recibe a diario el autor de Soldados de Salamina cada vez que emite una opinión al respecto. Creo que esta carta que él envió al Punt Diari (y que ya publicó este periódico de Girona) explica muy bien, como él mismo escribe, “las cosas que nunca he dicho”, así como su estado de ánimo. Está en catalán, que es también la lengua de Cercas.

[Atendiendo a los requerimientos de lectores, ofrezco a continuación de su carta en catalán la traducción al castellano. Pido disculpas por los errores que haya podido cometer en la transcripción en ambas lenguas; esos errores son exclusivamente míos, autor de este blog. Añado, además, que el desmentido al que alude Cercas de lo que publicó L´Expresso ya apareció en el citado semanario italiano].- Juan Cruz.

                                 COSES QUE NO HE DIT MAI

     Sr. Director, l’onze de setembre d’enguany van aparèixer al seu diari unes  suposades declaracions meves, a tota pàgina i amb foto inclosa. El titular deia “Una utopia assassina”; per si no quedava del tot clar, a l’interior de l’article s’anunciava que jo havia declarat al setmanari italià L’Espresso que em referia al sobiranisme català. Em nego a acceptar que hi hagi un sol lector d’El punt que es cregui que jo he dit una animalada semblant; ni tan sols Alba Sidera, que signa la notícia; ni, per descomptat, Mathew Tree, tot i el que sembla que s’ho creu en el seu article “Respecte, falta de”, també publicat a El punt, on per cert informa que un grup de joves independentistes m’ha col·locat al primer lloc de la seva llista negra.

     És un honor que no mereixo. El que jo he escrit sovint, com pot comprovar qualsevol que es prengui la molèstia de llegir-lo, és que a Europa ens hem fet un fart de crear utopies assassines, sovint amb el paraigües ideològic del nacionalisme –el nacionalsocialisme alemany, el feixisme italià, el franquisme- i que, de  moment, l’única utopia raonable que hem inventat és la d’una Europa unida; en ma vida se m’ha passat pel cap de dir, en canvi, que el nacionalisme o el sobiranisme o l’independentisme català sigui una d’aquelles utopies. És veritat que el periodista de L’Espresso, segons he comprovat amb incredulitat, em fa dir aquesta i altres bestieses similars, com ara que els escriptors castellans que vivim a Catalunya estem perseguits; en fi: com vostè sap molt bé, hi ha periodistes que diuen que un diu el que ells voldrien que digués, o el que imaginen que un diu, o altres variants encara pitjors. En el seu diari, sense anar més lluny, ha passat algunes vegades; pel que fa a mi, en els darrers dos anys. Fa cosa d’un, per exemple, Carles Ribera, subdirector d’aquest diari, va escriure un article titulat “La llengua gran de Cercas”. Jo acabava d’anar al Saló del Llibre de París, convidat per l’Institut Ramon Llull, per parlar dels meus llibres i de la literatura catalana; allà vaig presentar El quadern gris de Pla, vaig publicar a Libération un elogi d’aquest llibre, de Pla i de la literatura catalana en general, i vaig fer de manera que Xavier Pla, el meu especialista favorit en Pla i per cert independentista entusiasta, hi escrivís sobre el mateix tema; en aquell context vaig fer unes declaracions en les quals deia que, al meu entendre, seria bo que una llengua petita com la catalana anés de bracet amb una llengua gran com l’espanyola, col·laborant amb ella per comptes d’enfrontar-s’hi; és fàcil d’entendre: l’Instituto Cervantes i l’Estat Espanyol en general, posem per cas, haurien de contribuir molt més del que ho fan a la difusió de la llengua i la literatura catalana com haurien de fer amb les altres llengües i literatures d’Espanya. És una opinió discutible, com totes, encara que segueix sense semblar-me insensata. El que no em sembla sensat és que Ribera insinués al seu article que jo deia que la llengua espanyola era una llengua qualitativament gran (és a dir, millor o més important que la catalana) i la catalana una llengua qualitativament petita (és a dir, pitjor o menys important que l’espanyola), cosa que era, és clar, exactament el contrari del que jo havia dit a Paris i escrit a Libération, i que d’ençque tot plegat em sap molt sensat ar-metic segur que raciores escassos del seu diari. Cregui'tors castellans que vivim a Caés un disbarat evident que alguns dels mateixos lectors d’El punt li van retreure per escrit a Ribera. El qual em coneix personalment i sap molt bé que jo no hauria dit mai aquella imbecil·litat, però m’ho fa dir, o insinua que ho volia dir. No entenc per què.

     Podria posar d’altres exemples d’aquesta mena de coses publicats als darrers dos anys al seu diari, però deixem-ho córrer. També podria dir-li que em consta que hi ha periodistes i col·laboradors del seu diari que consideren que la publicació del titular esmentat -“Una utopia assessina”, repeteixo-, a més a més en el dia i de la manera en què es va publicar, és, literalment, “una canallada”.   Jo em nego a creure-ho; vull creure que és un error, o una cadena d’errors i, encara que m’agradaria que es retiressin tots els insults, bestieses, animalades i disbarats que s’han escrit sobre mi arrel de la publicació d’aquesta notícia –d’aquesta i d’altres tan falses com aquesta-, ja sé que és impossible, perquè també sé que, en la porqueria de mon que estem construint, una mentida repetida cent vegades es converteix en una veritat. Només puc dir que tot plegat em sap molt greu. Molt. Sóc un lector d’El punt d’ençà que va aparèixer. El considerava un bon diari, hi he escrit, hi he tingut molts amics, i encara els tinc. Ara, però, l’he deixat de comprar, més que res per no haver-lo d’amagar de la meva família i perquè no llegeixin les bestieses que en aquestes pàgines se m’atribueixen. Sigui com sigui, només li demano una cosa, senyor Director: que, d’ara endavant, abans de publicar una d’aquestes enormitats que diuen que he dit, s’asseguri de què de debò l’he dit. Ho té molt fàcil: molts dels seus col·laboradors tenen el meu telèfon, i jo vaig cada cap de setmana a ca la meva mare, a 100 metres escassos del seu despatx, a La Devesa. Cregui’m: li agrairé moltíssim. I la meva família encara més.  A això només veig dues alternatives. La primera és callar per sempre sobre la qüestió fonamental que hi ha plantejada ara mateix a Catalunya, cosa que no puc fer perquè em faria encara més vergonya de la moltíssima vergonya que em fan les animalades que es diuen de mi. La segona és que vostès il·lustrin cada suposada declaració meva, per exemple, amb una foto en la qual aparegui menjant-me amb patates un bebè gironí, o disfressat del diable d’Els pastorets, amb unes banyes ben grosses. D’aquesta manera el lector tindrà una idea del tot fidedigna del concepte que, pel que sembla, el diari ha decidit propagar d’un servidor. Atentament.

Y esta es la traducción al castellano:

     “Sr. Director, el once de septiembre de este año aparecieron en su diario unas supuestas declaraciones mías, a toda página y con foto incluida. El titular decía "Una utopía asesina"; por si no quedaba del todo claro, en el interior del artículo anunciaba que yo había declarado al semanario italiano L'Espresso que me refería al soberanismo catalán. Me niego a aceptar que haya un solo lector de El punt que se crea que yo he dicho una animalada similar; ni siquiera Alba Sidera, que firma la noticia; ni, por supuesto, Mathew Tree, aunque parece que se lo cree en su artículo "Respeto, falta de", también publicado en El punt, donde por cierto informa de que un grupo de jóvenes independentistas me ha colocado en el primer lugar de su lista negra. 
     

    Es un honor que no merezco. Lo que yo he escrito a menudo, como puede comprobar cualquiera que se tome la molestia de leerlo, es que en Europa nos hemos hartado de crear utopías asesinas, a menudo con el paraguas ideológico del nacionalismo -el nacionalsocialismo alemán, el fascismo italiano , el franquismo- y que, de momento, la única utopía razonable que hemos inventado es la de una Europa unida; en mi vida se me ha pasado por la cabeza decir, en cambio, que el nacionalismo o el soberanismo o el independentismo catalán sea una de esas utopías. Es verdad que el periodista de L'Espresso, según he comprobado con incredulidad, me hace decir esta y otras tonterías similares, tales como que los escritores castellanos que vivimos en Cataluña estamos perseguidos; en fin: como usted sabe muy bien, hay periodistas que dicen que uno dice lo que ellos quisieran que dijera, o lo que imaginan que uno dice, u otras variantes aún peores. En su diario, sin ir más lejos, ha pasado algunas veces; en cuanto a mí, en los últimos dos años. Hace cosa de uno, por ejemplo, Carles Ribera, subdirector de este diario, escribió un artículo titulado "La lengua grande de Cercas". Yo acababa de ir al Salón del Libro de París, invitado por el Institut Ramon Llull, para hablar de mis libros y de la literatura catalana; allí presenté El cuadern gris de Pla, publiqué en Libération un elogio de este libro, de Pla y de la literatura catalana en general, y conseguí que Xavier Pla, mi especialista favorito en Pla y por cierto independentista entusiasta , escribiera sobre el mismo tema; en ese contexto hice unas declaraciones en las que decía que, en mi opinión, sería bueno que una lengua pequeña como la catalana fuera del brazo de una lengua grande como la española, colaborando con ella en vez de enfrentarse a ella; es fácil de entender: el Instituto Cervantes y el Estado español en general, por ejemplo, deberían contribuir mucho más de lo que lo hacen en la difusión de la lengua y la literatura catalana como deberían hacer con las otras lenguas y literaturas de España. Es una opinión discutible, como todas, aunque sigue sin parecerme insensata. Lo que no me parece sensato es que Ribera insinuara en su artículo que yo decía que la lengua española era una lengua cualitativamente mayor (es decir, mejor o más importante que la catalana) y la catalana una lengua cualitativamente pequeña (es decir, peor o menos importante que la española), cosa que era, claro, exactamente lo contrario de lo que yo había dicho en París y escrito en Libération, y que algunos de los mismos lectores de El punt le reprocharon por escrito a Ribera. El cual me conoce personalmente y sabe muy bien que yo no habría dicho nunca aquella imbecilidad, pero me hace decir, o insinúa que lo quería decir. No entiendo por qué. 
     

      Podría poner otros ejemplos de este tipo de cosas publicados en los últimos dos años en su diario, pero dejémoslo correr. También podría decirle que me consta que hay periodistas y colaboradores de su diario que consideran que la publicación del titular mencionado - "Una utopía asesina", repito-, además en el día y de la manera en que se publicó, es, literalmente, "una canallada". Yo me niego a creerlo; quiero creer que es un error, o una cadena de errores y, aunque me gustaría que se retiraran todos los insultos, tonterías, animaladas y disparates que se han escrito sobre mí a raíz de la publicación de esta noticia –de ésta y otras tan falsas como ésta-, ya sé que es imposible, porque también sé que, en la porquería de mundo que estamos construyendo, una mentira repetida cien veces se convierte en una verdad. Sólo puedo decir que lo lamento mucho. Mucho. Soy un lector de El punt desde que apareció, lo consideraba un buen diario, he escrito en él, he tenido muchos amigos en él, y aún los tengo. Ahora, sin embargo, he dejado de comprarlo, más que nada para no tener que ocultarlo de mi familia y para que no lean las sandeces que en estas páginas se me atribuyen. Sea como sea, sólo le pido una cosa, señor Director: que, en adelante, antes de publicar una de esas enormidades que dicen que he dicho, se asegure de que de verdad la he dicho. Lo tiene muy fácil: muchos de sus colaboradores tienen mi teléfono, y yo paso cada fin de semana en casa de mi madre, a 100 metros escasos de su despacho, en La Devesa. Créame: se lo agradeceré muchísimo. Y mi familia aún más. A esto sólo veo dos alternativas. La primera es callar para siempre sobre la cuestión fundamental que hay planteada ahora mismo en Cataluña, lo que no puedo hacer porque me daría aún más vergüenza de la muchísima vergüenza que me dan las animaladas que se dicen de mí. La segunda es que ustedes ilustren cada supuesta declaración mía, por ejemplo, con una foto en la que aparezca comiéndome con patatas un bebé gerundense, o disfrazado del diablo de Els pastorets (Los pastorcillos), con unos cuernos bien grandes. De esta manera el lector tendrá una idea del todo fidedigna del concepto que, al parecer, el diario ha decidido propagar de un servidor. Atentamente”.

Hay 137 Comentarios

David, lo he equiparado con totalitarismos y sólo en el sentido de que son lugares en los que no se pueden hacer chistes de según qué personas. ¿Tenéis algún chiste por allí de Pujol? ¿Cómo es que no? Si es carne de chiste. Yo no odio a Cataluña y habría que empezar por separar lo que es Cataluña de lo que es una idea política de algunos catalanes: totalitarismo, ya digo. También se nota en los desfiles: los hacía Hitler, Mussolini, Franco, y así. ¿Ves tú desfiles coregrafiados en Alemania, en UK, en EE.UU, en el resto de España? Pues eso, que tu no eres Cataluña y tanto o más catalán es Boadella que tu. Persona, que por cierto, firmó su destierro con lo del Ubi PResident.

Estoy intentando confeccionar la lista de personas que califican al proceso soberanista catalan y a sus miembros de nazi/s. Quedareis alucinados de como gente con carrera universitaria, con o sin cargo público en el ámbito de cualquiera de los tres poderes del Estado, participa de esta "kermesse". Lectores de periódicos incluidos. A que viene pues sorprenderse de que un nazi, como me llaman individual y colectivamente, pida una explicación a quien lo hace en papel impreso?. Que raro no?. Y resulta que Cercas no queria decir eso que fue escrito. Gracias por informarme. Dices que l'Espresso lo ha reconocido, dime el dato por favor, pues en la carta que reproduces no menciona tal "rectificacion". Desde luego, no seria por Vargas Llosa que lo sabria. Ahora lo sé por tu amable carta. Y que Cercas no decia "eso", lo sé porque lo escribe en el Punt Avui, no porque lo digeras tú o El Pais. O el propio Espresso, del que desconozco sus disculpas. Tarde, muy tarde, tardísimo llegais.

Jose, ¿como quieres que conteste a alguien como tú que equipara Catalunya con la Alemania nazi? Te recomiendo que viajes y deseo que ello te ayude a dejar atrás el odio hacia el país vecino.

David, jamás he oído ni a Cercas ni a Boadella despotricar de Cataluña. Al revés, tienen sus casas y su gente allí.

No sólo es que en Cataluña haya unos, no ya pensamientos, sino supuestos pensamientos o intenciones, que son perseguidos, es que hay ideas que se atacan o ridiculizan y otras que se santifican. Mientras vivieron, nadie hacía chistes de Hitler, ni de Franco, como tampoco se hacen chistes en Corea del Norte de Kim Jong. De Rajoy anda que no se hacen chistes pero, ¿se hacen chistes de Jordi Pujol en Cataluña? Ni se han hecho ni se hacen ahora, ya anda que no da juego. Cataluña va de mal en peor desde hace mucho. El último nacionalista presentable que tuvieron fue Josep Tarradellas, con ideas políticas diferentes a las mías pero al que hay que reconocerle la talla. Además, fue un visionario. Cuando el escándalo de Banca Catalana recomendó a Jordi Pujol que dimitiera por el bien de Cataluña. Lo aparcaron como a un viejo chocho hasta que se murió y se dejó de hablar de el y así siguen. Cuánta razón tenía.

Boadella y Cercas, tanto monta y monta tanto. Cuando se te acaba la inspiración, puente aereo a Madrid y a despotricar del soberanismo o de lo que sea que esté relacionado con Catalunya.
Si luego tiran de hemeroteca, lo desmientes y listo, poca gente se va a dedicar a traducir correctamente lo que dijiste, salvo aquellos que te tienen calado hace tiempo.

Bueno, aunque no lo haya dicho, está claro que Cercas es un escritor perseguido en Cataluña (ahora lo está, ¿o no?), como Boadella está perseguido hasta el punto de haber tenido que hacer mutis. La lista es larga, pero no sé de un sólo nacionalista que sea perseguido por nadie allí. Al revés, hay muchos que viven de la subvención. No sé si habrá lenguas mejores que otras, pero el castellano no es mejor que el catalán, cómo va a serlo si son lenguas hermanas. Ahora, el idioma castellano es inmenso y el catalán es muy chiquito, porque el castellano (español en el resto del mundo) se habla en muchos sitios y mucha gente quiere aprenderlo, mientras que el catalán sólo lo hablan los catalanes, y no todos. Junto a esto, a ningún catalán con dos dedos de frente se le ocurriría no aprender castellano. Esto, que es una evidencia, hay a quien le ofende. Pues es así, el castellano es una lengua grande y el catalán es una lengua pequeña. Yo, de Cercas, no hubiera dado explicaciones, que suenan a disculpas. No es una cuestión de razón y con los tontos no se puede dialogar.

hanna: Esta claro que Cercas se refiera a lengua pequeña en cuanto a parlantes de la misma, a numero de parlantes...y a grande, en cuanto a lo mismo, el hablaba de CANTIDAD de hablantes y " el punt " tergiversa y habla de CALIDAD. Como tu intuyo haces y así vuelves a repetir el error, esto si, resaltando el porque del mismo. Por lo tanto cometiendo el error, subsanas y ayudas a entender la razón del porque se comete el mismo.
Creo que lo haces sin querer, pero gracias de todos modos.

Estoy de acuerdo con algunos comentarios en que PARECE que al periódico italiano l´Espresso se le fue la mano exagerando o distorsionando algunos de los comentarios de Cercas. PERO el periódico El Punt no esta disculpado porque como periodistas tienen que contrastar la información que recogen en su publicación, (COPIAR Y PEGAR lo sabemos hacer todos y no es muy profesional, yo creo) y más cuando la persona Cercas en este caso tiene relación con algunos de los periodistas y/o trabajadores del citado El Punt. Yo he leído todos los artículos de Cercas sobre el tema y me parecen un ejercicio de sensatez impresionante sobre todo dado la situación en la que esta.

«....en ese contexto hice unas declaraciones en las que decía que, en mi opinión, sería bueno que una LENGUA PEQUEÑA como la catalana fuera del brazo de una LENGUA GRANDE como la española...» (las mayúsculas que resaltan son mías; de todas maneras, conviene consultar la afirmación en su contexto). Más, a modo de 'aclaración justificativa' de Cercas: «Lo que no me parece sensato es que Ribera insinuara en su artículo que yo decía que la lengua española era una lengua cualitativamente mayor (es decir, mejor o más importante que la catalana) y la catalana una lengua cualitativamente pequeña (es decir, peor o menos importante que la española)...» No hay lenguas grandes y pequeñas, mayores y menores, fáciles y difíciles, mejores y peores, suaves y ásperas, etc., etc. La referencia no es literal, cito de memoria a Jesús Tusón (València, 1939, catedrático jubilado de Filología de la Univ. de Barcelona) en "Mal de llengües*. A l'entorn dels prejudicis lingüístics", 1988.
.
*Mal de llengües" és una defensa aferrissada de la llibertat lingüística i una denúncia dels prejudicis (de la gent del carrer, d'alguns il.lustrats i, sobretot, dels inductors de la confusió) que tendeixen a menystenir algunes llengües. Tuson ens explica que les llengües humanes són objectes delicats i, si no els defensem i en tenim cura, poden morir, i morir amb elles una part substancial de la nostra memòria
.
Tengo la sensación de que Cercas, de quien conocemos más de una declaración, su postura en relación a Catalunya y su último artículo en este mismo medio, aspira a arreglar 'lo que hubo'; tendría que haber controlado la lengua (órgano) y haber expuesto discretamente a quien competiere, si está en condiciones de ello, su exigencia de que los responsables de la 'mala fe' en la transcripción de sus declaraciones se retractaran en público. Porque excusatio non petita, accusatio manifesta, y aquí hay demasiadas lenguas, todas ellas, puro latín. Recurra Cercas al inglés o al alemán, tan nítidamente otras.

Javier Cercas es de los pocos intelectuales en Cataluña, que se atreven a discrepar en público del pensamiento único del "procés". Somos muchos los catalanes que pensamos como él, pero que si haces públicas tus ideas, rápidamente eres tachado de "derechas", "antidemocrático", "anticatalán". Desde los partidarios del procés, se reclama que sólo quieren conocer la opinión del pueblo, pero si es contraria "estás marcado". En cuanto al diario El Punt, creo que un periódico que se edita en un país con una democracia consolidada, en un estado de derecho, que lleve como slogan en sus páginas, "Catalunya vol viure en llibertat", lo dice todo. Es de vergüenza ajena.
Como lector de sus novelas y sus artículos mi admiración y reconocimiento a Javier Cercas.

ZURU: Sobre tu visión del artículo: Coincido en que el PuntAvui tergiversa declaraciones de Cercas para seguir su línea editorial. Es lamentable en lo que se está convirtiendo el periodismo en todo el mundo, sin salir de este mismo artículo el Espresso.
Sobre Cataluña: Yo no estuve en Alemania en 1930, pero si estoy en Cataluña ahora. Te puedo decir que mientes cuando dices que el NO, no se puede defender con tranquilidad. En TODAS las tertulias de radio y televisión están representadas opciones contrarias a la independencia (en algunos casos en mayoría), excepto en alguna de el PuntAvuiTV de carácter privado. Yo he escuchado elogios o respeto en medios y en la calle en ambientes muy independentistas a Jorge Javier Vázquez por posicionarse por poder votar NO en una consulta necesaria. En las pasadas elecciones la mayoría votó a opciones que llevaban la consulta en el programa y casi el 80% a opciones que supuestamente defendían el derecho a decidir. Si las posiciones del NO han decidido el discurso de que estamos locos, que somos nazis o que es ilegal (por artículos impuestos a Suárez por el ejército) en vez del de los argumentos és cosa suya.
Por cierto la ANC dedica las subvenciones a las actividades que viene haciendo desde siempre. Los actos para apoyar la consulta los financia con donaciones y venta de merchandising.

Creo Sres Cercas y Cruz, que con la "amable" aceptación del catalán de buena parte de los comentaristas (que seguro sí entenderian el italiano o el francés escrito, porque todos son gente inteligente) y con la peculiar deriva que culpa al Punt de retransmitir lo que entrecomilla un diario italiano, mientras exculpa a éste, se resume perfectamente lo que más allá de leyes, constituciones y demas historias está pasando de verdad por la mente de muchos catalanes que hasta hace poco ni se imaginaban fuera de España. Enhorabuena a todos esos patriotas españoles que son como un padre talibán. Estáis a punto de conseguirlo. Tanto de Vd Sr Cruz, como de Cercas, esperariamos que "riñeran" con mayor arrojo al grandullón de la clase, que mientras no se demuestre lo contrario es el que amenaza con los tanques

No estoy al tanto de la totalidad de la polémica, pero me parece ciertamente hipócrita que precisamente sea el diario El País el que se hace eco de la misma. Este asunto bien podría resumirse en "le dijo la sartén al cazo". No deja de ser un tanto indecente que un periódico que jamás ha retratado el proceso catalán con la mínima objetividad nos pretenda vender, a través de uno de sus blogs y de la opinión de uno de sus colaboradores habituales, que el medio que ofende a su "colega" es un panfleto al servicio del soberanismo. En las páginas de El País he llegado a leer cosas tales como que la Generalitat mantiene lazos firmes con el Tea Party. Si exigimos rigor, profesionalidad y seriedad (que estoy de acuerdo), que sea a ambas partes. Después de soltar toda la artillería pesada ahora es el turno del victimismo. Y para acabar, no deja de sorprenderme que sólo tengamos la versión de Cercas, pero ni un mísero testimonio de la otra parte. Periodismo de calidad, si señor.

Esta aclaración no me parece nada clara. ¿Por qué reproducir una reacción a un artículo de L'espresso sin reproducir tal artículo (o al menos un link)? ¿Por qué reproducir el mismo texto en catalán y español (alias castellano), como si eso añadiese claridad? Ya que estamos, me gustaría ver el articulo en italiano para formarme una opinión completa. Parece que el autor tiene más interés en que sus palabras se citen literalmente que en aclarar blanco sobre negro su posición sobre el tema. Como digo, este último punto no me queda claro en absoluto. Dice que no quiere callar pero su aclaración no está enfocada a un lector de El País que no sabe de que va esto. Supongo que para ser escritor no hace falta ser un buen comunicador.

krazykat : No has entendido nada, el realiza un entrevista en un diario italiano, el periodista italiano, carga un poco las tintas o pone el acento en cosas, para hacer un poco de sangre.
El diario " el punt" aparte de solo hacer caso a la sangre, además pone en boca del Cercas, cosas que el no ha dicho, haciendo una interpretación torticera de sus declaraciones .
Y este , se defiende de una forma racional de las acusaciones. Lo que ocurre, es que aquí en Cataluña, hay un ambiente que roza el fanatismo con el tema y simplemente no se puede uno salir ni un milímetro de las tesis nacionalistas , porque si lo haces , ya te tachan de fascista, traidor etc...es un ambiente pre nazi, que recuerda bastante a la Alemania de 1930...salvando las distancias. yo vivo aquí y lo puedo decir tranquilamente, si comparamos el tema con escocia, os daréis cuenta de que allí el NO se ha podido defender con toda tranquilidad y el NO a gozado de los mismos recursos y tiempo, para convencer de su tesis. Cosa que aquí en CAT no pasa ni por asomo, solo el SI goza de publicidad y recursos, el NO se ignora y si protestas encima te dicen que el NO ya lo defienden desde España...muy mal empezamos, mal acabaremos.

No es un mantra, es mi opinion, y por supuesto la expresaré las veces que considere necesario, faltaría mas.

Soy Catalan (y de socarrel, oiga), y llevo en el extranjero desde 2005, cuando estabamos en la cresta de la ola, precisamente por razones parecidas. Y eso que no soy nadie. Pobre Cercas. Por cierto @Andreu, con un comentario basta. Por mucho repetir tu mantra no vas a conseguir más adeptos.

Publicado por: Andrés | 22/09/2014 9:19:32 : Es "algo" extraño que un "Español" como TU acuse a Cercas de "bajarse" lo pantalones ?. Debieras de estar ACOSTUMBRADO ya que todos TUS PRESIDENTES, se los han "BAJADO" delante del Molt Honorable Jordi Pujol i Soley
Felipe Gonzales, JM,Aznar, JP, y queda pendiente Rajoy.

Si lo he entendido bien, Cercas da una entrevista a un diario italiano, este diario publica la entrevista malinterpretando según Cercas sus palabras, el avui se hace eco de lo publicado en la entrevista... y Cercas en vez de cargar contra el diario italiano que ha retocado su entrevista, carga contra el Avui que simplemente ha reproducido lo publicado por el diario italiano... La verdad es que no parece que Cercas juegue limpio o con justicia, ya que se ha aprovecha para cargar contra el Avui de algo que solo es culpa del propio Cercas o del diario italiano que publicó la entrevista, y lo hace por el mero hecho de no estar de acuerdo con su linea editorial... Si ya me parecía tendencioso el artículo que comparaba escocia con catalunya por no mencionar la principal diferencia, el talento negociador de cameron y la cerrazón de rajoy, ahora con esto su juego sucio queda más que demostrado...

Haberse apropiado de un dialecto Balear no les da derecho ha que nos mangoneen como les de la gana por mucho que nos hayan regalado la gramatica. Pero no nos van a manejar ni en Cataluña ni en España. Ya bastantante daño nos hicieron como para decidir por nosotros donde queremos estár. Y por su puesto que la democracia no la van a convertir en otra dictadura utilizando nuestros sufrimientos. Si nos quieren de verdad que no nos vuelvan a ocupar de otra manera mas manipuladora utilizando nuestro dialecto Balear y transformandolo por su propio interés el Mas para ocupar media parte de España. Nosotros queremos estár con toda nuestra gente que está por toda España que tiene diferentes dialectos o lenguaje. Pero queremos convivir en Paz con todos ellos y compartir con todos ellos.
Sr. Jaumas no les vamos a permitir que nos mangoneen nos dejen otra dictadura y se vuelvan a adueñar de nosotros. Dejenos convivir en Paz. No queremos que sigan esclavizando a ningún Español mas. Ni en nombre de CIU ni del PP ni del que intente utilizarnos como nacionalismo dictatorial. Han habido muchas injusticias desde hace siglos y no queremos volver a ser sus victimas.

Perdón por la intromisión, pero me parece otra argumentación equivoca de los nacionalismo, del tipo que sean.
Esperemos que la Unión de Europa se realice definitiva en todos los aspectos, nos gobiernen desde Bruselas, y no con este espíritu provinciano y patán
Javier Baglietto

Estas polémicas se producen en lugares donde impera el miedo.

Publicado por: Guifré | 22/09/2014 9:48:18 : Para ser Catalán no hace falta saber Catalán ni por supuesto haber nacido en Cataluña . Solo es (NECESARIO QUERER SERLO).
Las mentalidades como la tuya impiden la evolución hacia unas libertades y unas culturas, Parejas a las Catalanas, cierto es que mentes como la tuya tenéis el mismo derecho a todo, como los demás, pero una mente POSITIVA y no desprestigiadora en muy negativa. Lo siento por ti ya que vivirás en una insatisfacción permanente.

Algunos ya lo dijimos hace 10 años, nos encaminabamos a una guerra civil y/o a una fractura de la sociedad. Hace 10 años cuando deciamos lo que se estaba fraguando en Cataluña, eramos unos agoreros, como poco. Ahora tenemos lo que tenemos, la fractura ya está hecha y la intransigencia de las dos partes nos va a llevar a la balcanización.

Los comentarios de esta entrada están cerrados.

TrackBack

URL del Trackback para esta entrada:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341bfb1653ef01b7c6e45d0a970b

Listed below are links to weblogs that reference Las cosas que Cercas nunca ha dicho:

Mira que te lo tengo dicho

Sobre el blog

¿Qué podemos esperar de la cultura? ¿Y qué de quienes la hacen? Los hechos y los protagonistas. La intimidad de los creadores y la plaza en la que se encuentran.

Sobre el autor

Juan Cruz

es periodista y escritor. Su blog Mira que te lo tengo dicho ha estado colgado desde 2006 en elpais.com y aparece ahora en la web de cultura de El País. En cultura ha desarrollado gran parte de su trabajo en El País. Sobre esa experiencia escribió un libro, Una memoria de El País y sobre su trabajo como editor publicó Egos revueltos, una memoria personal de la vida literaria, que fue Premio Comillas de Memorias de la editorial Tusquets. Otros libros suyos son Ojalá octubre y La foto de los suecos. Sobre periodismo escribió Periodismo. ¿vale la pena vivir para este oficio?. Sus últimos libros son Viaje al corazón del fútbol, sobre el Barça de Pep Guardiola, y Contra el insulto, sobre la costumbre de insultar que domina hoy en el periodismo y en muchos sectores de la vida pública española. Nació en Tenerife en 1948.

Eskup

El País

EDICIONES EL PAIS, S.L. - Miguel Yuste 40 – 28037 – Madrid [España] | Aviso Legal