Las cosas que Cercas nunca ha dicho

Por: | 21 de septiembre de 2014

Tras mi reciente blog expresando mi acuerdo con el tono y el fondo del artículo que Javier Cercas publicó el domingo pasado en EL PAÍS Semanal observé hasta qué punto el malentendido nubla lo que publica Cercas sobre la cuestión Cataluña/España. Los comentarios que recibió aquella entrada mía son pálidos, en general, frente a otras acusaciones o descalificaciones que recibe a diario el autor de Soldados de Salamina cada vez que emite una opinión al respecto. Creo que esta carta que él envió al Punt Diari (y que ya publicó este periódico de Girona) explica muy bien, como él mismo escribe, “las cosas que nunca he dicho”, así como su estado de ánimo. Está en catalán, que es también la lengua de Cercas.

[Atendiendo a los requerimientos de lectores, ofrezco a continuación de su carta en catalán la traducción al castellano. Pido disculpas por los errores que haya podido cometer en la transcripción en ambas lenguas; esos errores son exclusivamente míos, autor de este blog. Añado, además, que el desmentido al que alude Cercas de lo que publicó L´Expresso ya apareció en el citado semanario italiano].- Juan Cruz.

                                 COSES QUE NO HE DIT MAI

     Sr. Director, l’onze de setembre d’enguany van aparèixer al seu diari unes  suposades declaracions meves, a tota pàgina i amb foto inclosa. El titular deia “Una utopia assassina”; per si no quedava del tot clar, a l’interior de l’article s’anunciava que jo havia declarat al setmanari italià L’Espresso que em referia al sobiranisme català. Em nego a acceptar que hi hagi un sol lector d’El punt que es cregui que jo he dit una animalada semblant; ni tan sols Alba Sidera, que signa la notícia; ni, per descomptat, Mathew Tree, tot i el que sembla que s’ho creu en el seu article “Respecte, falta de”, també publicat a El punt, on per cert informa que un grup de joves independentistes m’ha col·locat al primer lloc de la seva llista negra.

     És un honor que no mereixo. El que jo he escrit sovint, com pot comprovar qualsevol que es prengui la molèstia de llegir-lo, és que a Europa ens hem fet un fart de crear utopies assassines, sovint amb el paraigües ideològic del nacionalisme –el nacionalsocialisme alemany, el feixisme italià, el franquisme- i que, de  moment, l’única utopia raonable que hem inventat és la d’una Europa unida; en ma vida se m’ha passat pel cap de dir, en canvi, que el nacionalisme o el sobiranisme o l’independentisme català sigui una d’aquelles utopies. És veritat que el periodista de L’Espresso, segons he comprovat amb incredulitat, em fa dir aquesta i altres bestieses similars, com ara que els escriptors castellans que vivim a Catalunya estem perseguits; en fi: com vostè sap molt bé, hi ha periodistes que diuen que un diu el que ells voldrien que digués, o el que imaginen que un diu, o altres variants encara pitjors. En el seu diari, sense anar més lluny, ha passat algunes vegades; pel que fa a mi, en els darrers dos anys. Fa cosa d’un, per exemple, Carles Ribera, subdirector d’aquest diari, va escriure un article titulat “La llengua gran de Cercas”. Jo acabava d’anar al Saló del Llibre de París, convidat per l’Institut Ramon Llull, per parlar dels meus llibres i de la literatura catalana; allà vaig presentar El quadern gris de Pla, vaig publicar a Libération un elogi d’aquest llibre, de Pla i de la literatura catalana en general, i vaig fer de manera que Xavier Pla, el meu especialista favorit en Pla i per cert independentista entusiasta, hi escrivís sobre el mateix tema; en aquell context vaig fer unes declaracions en les quals deia que, al meu entendre, seria bo que una llengua petita com la catalana anés de bracet amb una llengua gran com l’espanyola, col·laborant amb ella per comptes d’enfrontar-s’hi; és fàcil d’entendre: l’Instituto Cervantes i l’Estat Espanyol en general, posem per cas, haurien de contribuir molt més del que ho fan a la difusió de la llengua i la literatura catalana com haurien de fer amb les altres llengües i literatures d’Espanya. És una opinió discutible, com totes, encara que segueix sense semblar-me insensata. El que no em sembla sensat és que Ribera insinués al seu article que jo deia que la llengua espanyola era una llengua qualitativament gran (és a dir, millor o més important que la catalana) i la catalana una llengua qualitativament petita (és a dir, pitjor o menys important que l’espanyola), cosa que era, és clar, exactament el contrari del que jo havia dit a Paris i escrit a Libération, i que d’ençque tot plegat em sap molt sensat ar-metic segur que raciores escassos del seu diari. Cregui'tors castellans que vivim a Caés un disbarat evident que alguns dels mateixos lectors d’El punt li van retreure per escrit a Ribera. El qual em coneix personalment i sap molt bé que jo no hauria dit mai aquella imbecil·litat, però m’ho fa dir, o insinua que ho volia dir. No entenc per què.

     Podria posar d’altres exemples d’aquesta mena de coses publicats als darrers dos anys al seu diari, però deixem-ho córrer. També podria dir-li que em consta que hi ha periodistes i col·laboradors del seu diari que consideren que la publicació del titular esmentat -“Una utopia assessina”, repeteixo-, a més a més en el dia i de la manera en què es va publicar, és, literalment, “una canallada”.   Jo em nego a creure-ho; vull creure que és un error, o una cadena d’errors i, encara que m’agradaria que es retiressin tots els insults, bestieses, animalades i disbarats que s’han escrit sobre mi arrel de la publicació d’aquesta notícia –d’aquesta i d’altres tan falses com aquesta-, ja sé que és impossible, perquè també sé que, en la porqueria de mon que estem construint, una mentida repetida cent vegades es converteix en una veritat. Només puc dir que tot plegat em sap molt greu. Molt. Sóc un lector d’El punt d’ençà que va aparèixer. El considerava un bon diari, hi he escrit, hi he tingut molts amics, i encara els tinc. Ara, però, l’he deixat de comprar, més que res per no haver-lo d’amagar de la meva família i perquè no llegeixin les bestieses que en aquestes pàgines se m’atribueixen. Sigui com sigui, només li demano una cosa, senyor Director: que, d’ara endavant, abans de publicar una d’aquestes enormitats que diuen que he dit, s’asseguri de què de debò l’he dit. Ho té molt fàcil: molts dels seus col·laboradors tenen el meu telèfon, i jo vaig cada cap de setmana a ca la meva mare, a 100 metres escassos del seu despatx, a La Devesa. Cregui’m: li agrairé moltíssim. I la meva família encara més.  A això només veig dues alternatives. La primera és callar per sempre sobre la qüestió fonamental que hi ha plantejada ara mateix a Catalunya, cosa que no puc fer perquè em faria encara més vergonya de la moltíssima vergonya que em fan les animalades que es diuen de mi. La segona és que vostès il·lustrin cada suposada declaració meva, per exemple, amb una foto en la qual aparegui menjant-me amb patates un bebè gironí, o disfressat del diable d’Els pastorets, amb unes banyes ben grosses. D’aquesta manera el lector tindrà una idea del tot fidedigna del concepte que, pel que sembla, el diari ha decidit propagar d’un servidor. Atentament.

Y esta es la traducción al castellano:

     “Sr. Director, el once de septiembre de este año aparecieron en su diario unas supuestas declaraciones mías, a toda página y con foto incluida. El titular decía "Una utopía asesina"; por si no quedaba del todo claro, en el interior del artículo anunciaba que yo había declarado al semanario italiano L'Espresso que me refería al soberanismo catalán. Me niego a aceptar que haya un solo lector de El punt que se crea que yo he dicho una animalada similar; ni siquiera Alba Sidera, que firma la noticia; ni, por supuesto, Mathew Tree, aunque parece que se lo cree en su artículo "Respeto, falta de", también publicado en El punt, donde por cierto informa de que un grupo de jóvenes independentistas me ha colocado en el primer lugar de su lista negra. 
     

    Es un honor que no merezco. Lo que yo he escrito a menudo, como puede comprobar cualquiera que se tome la molestia de leerlo, es que en Europa nos hemos hartado de crear utopías asesinas, a menudo con el paraguas ideológico del nacionalismo -el nacionalsocialismo alemán, el fascismo italiano , el franquismo- y que, de momento, la única utopía razonable que hemos inventado es la de una Europa unida; en mi vida se me ha pasado por la cabeza decir, en cambio, que el nacionalismo o el soberanismo o el independentismo catalán sea una de esas utopías. Es verdad que el periodista de L'Espresso, según he comprobado con incredulidad, me hace decir esta y otras tonterías similares, tales como que los escritores castellanos que vivimos en Cataluña estamos perseguidos; en fin: como usted sabe muy bien, hay periodistas que dicen que uno dice lo que ellos quisieran que dijera, o lo que imaginan que uno dice, u otras variantes aún peores. En su diario, sin ir más lejos, ha pasado algunas veces; en cuanto a mí, en los últimos dos años. Hace cosa de uno, por ejemplo, Carles Ribera, subdirector de este diario, escribió un artículo titulado "La lengua grande de Cercas". Yo acababa de ir al Salón del Libro de París, invitado por el Institut Ramon Llull, para hablar de mis libros y de la literatura catalana; allí presenté El cuadern gris de Pla, publiqué en Libération un elogio de este libro, de Pla y de la literatura catalana en general, y conseguí que Xavier Pla, mi especialista favorito en Pla y por cierto independentista entusiasta , escribiera sobre el mismo tema; en ese contexto hice unas declaraciones en las que decía que, en mi opinión, sería bueno que una lengua pequeña como la catalana fuera del brazo de una lengua grande como la española, colaborando con ella en vez de enfrentarse a ella; es fácil de entender: el Instituto Cervantes y el Estado español en general, por ejemplo, deberían contribuir mucho más de lo que lo hacen en la difusión de la lengua y la literatura catalana como deberían hacer con las otras lenguas y literaturas de España. Es una opinión discutible, como todas, aunque sigue sin parecerme insensata. Lo que no me parece sensato es que Ribera insinuara en su artículo que yo decía que la lengua española era una lengua cualitativamente mayor (es decir, mejor o más importante que la catalana) y la catalana una lengua cualitativamente pequeña (es decir, peor o menos importante que la española), cosa que era, claro, exactamente lo contrario de lo que yo había dicho en París y escrito en Libération, y que algunos de los mismos lectores de El punt le reprocharon por escrito a Ribera. El cual me conoce personalmente y sabe muy bien que yo no habría dicho nunca aquella imbecilidad, pero me hace decir, o insinúa que lo quería decir. No entiendo por qué. 
     

      Podría poner otros ejemplos de este tipo de cosas publicados en los últimos dos años en su diario, pero dejémoslo correr. También podría decirle que me consta que hay periodistas y colaboradores de su diario que consideran que la publicación del titular mencionado - "Una utopía asesina", repito-, además en el día y de la manera en que se publicó, es, literalmente, "una canallada". Yo me niego a creerlo; quiero creer que es un error, o una cadena de errores y, aunque me gustaría que se retiraran todos los insultos, tonterías, animaladas y disparates que se han escrito sobre mí a raíz de la publicación de esta noticia –de ésta y otras tan falsas como ésta-, ya sé que es imposible, porque también sé que, en la porquería de mundo que estamos construyendo, una mentira repetida cien veces se convierte en una verdad. Sólo puedo decir que lo lamento mucho. Mucho. Soy un lector de El punt desde que apareció, lo consideraba un buen diario, he escrito en él, he tenido muchos amigos en él, y aún los tengo. Ahora, sin embargo, he dejado de comprarlo, más que nada para no tener que ocultarlo de mi familia y para que no lean las sandeces que en estas páginas se me atribuyen. Sea como sea, sólo le pido una cosa, señor Director: que, en adelante, antes de publicar una de esas enormidades que dicen que he dicho, se asegure de que de verdad la he dicho. Lo tiene muy fácil: muchos de sus colaboradores tienen mi teléfono, y yo paso cada fin de semana en casa de mi madre, a 100 metros escasos de su despacho, en La Devesa. Créame: se lo agradeceré muchísimo. Y mi familia aún más. A esto sólo veo dos alternativas. La primera es callar para siempre sobre la cuestión fundamental que hay planteada ahora mismo en Cataluña, lo que no puedo hacer porque me daría aún más vergüenza de la muchísima vergüenza que me dan las animaladas que se dicen de mí. La segunda es que ustedes ilustren cada supuesta declaración mía, por ejemplo, con una foto en la que aparezca comiéndome con patatas un bebé gerundense, o disfrazado del diablo de Els pastorets (Los pastorcillos), con unos cuernos bien grandes. De esta manera el lector tendrá una idea del todo fidedigna del concepto que, al parecer, el diario ha decidido propagar de un servidor. Atentamente”.

Hay 137 Comentarios

Totalmente de acuerdo con lo que dice Javier Cercas, y lo digo desde Cataluña. Muchos pensamos como él.

Se agradece que finalmente lo hayan traducido. Los nacionalistas usan todo a su favor, y lo que va en su contra lo silencian. Su "derecho a decidir" parece que lleva consigo un "derecho a saltarse el marco de convivencia común" y un "derecho a manipular" a través de los medios que gestionan. No sé cómo acabará todo esto, sólo que es una pena cómo está nuestro país, es una pena que haya tantos que lo quieran dividir, y que la insensatez parezca ser lo único que prevalezca. Así nunca levantaremos cabeza.

Que el expresso publico lo que publico, no es mentira, el Avui se limita a hacerse eco de la entrevista. Que Cercas cree que se malinterpretó sus palabras y escriba al diario italiano por hacerlo y al catalan por reproducirlo? Me parece perfecto. Lo que me parece surrealista es que se abra una causa conta el diario Avui al respecto.

Bathory | 22/09/2014 10:02:45: Ya es hora de falsear las historias de estas Españas, La industria textil se aposento en Cataluña por la sencilla razón de la competitividad, ademas con lanas de ovejas Extremeñas y Manchegas. Una de las mayores motivaciones fue hacer frente en la lucha del monopolio de las lanas, contra la potente industria Británica y/o Inglesa, potencia donde las haya. Por este motivo se tuvo
que utilizar una "sociedad" La Catalana, una de las mas fuerte de Europa.
En cuanto a Franco se situó la SEAT en Cataluña por orden del Fascio Italiano. Basta ya de manipulaciones de gentes que se hacen pasar por Españoles, y son como los escorpiones pecineros.

Javier Cercas siempre ha dejado clara cuál era su postura frente al independentismo. Las personas que solemos leerlo respetamos sus opiniones, aunque no las compartamos. Cierto que Javier Cercas da un contrapunto de intelectualidad y de razonamiento (no como el bufón de la corte, un tal Boadella). Tergiversar las palabras y las intenciones está hoy al orden del día, vende. En el conflicto que tenemos hoy en Catalunya, discrepar con la oficialidad tiene consecuencias. De ahí que el "frente contrario" se agarre a cun clavo ardiendo, aunque sea con mentiras. Leer, contrastar, mantener la mente alerta, es lo que nos separa del pensamiento único, sea éste catalán o español.

No sabes si el expresso lo ha publicado y te parece normal que escribea a el Avui? Que coherente XD.

En su linea ... el arte de la desinformación.

No sé si Cercas ha escrito o no a l'Espresso, Pero si el diario que compras publica esas cosas sobre ti con tu foto (y sólo falta que con una diana), es normal que respondas.

Por otro lado, y esto es muy llamativo, como dice Voltervel en su comentario, lo que los nacionalistas no dicen nunca es que la balanza comercial de Cataluña con el resto de España es muy favorable a Cataluña. La única vez que he visto un artículo neutral sobre el tema, en el Financial Times hace unos 4 años, el balance económico global era favorable a Cataluña en unos 45000 millones de euros (incluyendo el tema fiscal y todos los intercambios comerciales).
Cuando se propuso que el día de Cataluña celebrase una derrota, se estaba empezando a construir contra alguien. Sobre todo cuando se empezó a identificar ese alguien con España. Pero, así como esa medida y otras que constituyen el rosario de agravios reales o/y ficticios con los que los nacionalistas construyen su imaginario, fueron negativas para los catalanes, hubo otras medidas que fueron positivas y se silencian. La eclosión de la industria en Cataluña fue posible por el proteccionismo del estado español, que cargaba con aranceles las telas europeas (más baratas y mejores) con lo cual se aseguraba a Cataluña un mercado cautivo. Y Paquito Pantanos pudo haber desmantelado la industria catalana y haberla trasladado a otro sitio, a Galicia, por ejemplo, su patria chica.
No faltan estados en Europa, sino que sobran.Los retos y problemas de fondo más importantes, son globales. Pero, si los catalanes quieren seguir su camino independientes, pienso que deberían ser informados imparcialmente, sopesar todas las opciones y decidir pensando en las consecuencias. Que las habrá buenas y malas. Porque lo que está claro es que la independencia no es la solución a todos los problemas.

Para rematar, no sé si Cataluña está oprimida ni me importa. Lo que me puede importar es que los catalanes estén oprimidos. Y, la verdad, no me consta.

A ver si empieza la Champiñón Lig y los que se mueve a ritmo de banderas de colores y símbolos subliminals dejan de decir tonterías del bote, que no son pocos.

La cosa più vergognosa della vicenda è il comportamento del giornale italiano L'Espresso e del suo giornalista:


La carta al director de L'Espresso de Cercas (Espresso núm. 38):

"En un reportatge sobre Catalunya (L'Espresso núm. 32) se m'atribueixen algunes coses que no penso absolutament. No penso de cap manera que el nacionalisme català sigui "una utopia assassina", com en canvi ho han estat altres nacionalismes (el nacional-socialisme alemany, el franquisme espanyol, el feixisme italià). No penso que els escriptors que escrivim en espanyol estiguem perseguits a Catalunya. No penso que l'obsessió de tots nosaltres, els catalans, sigui preservar la nostra identitat. Al contrari: em sembla que aquestes tres coses són falses, així que em sap greu haver explicat tan malament a Wlodek Goldkorn, no sé si en part a causa del meu maldestre italià, el meu punt de vista sobre el que està succeint a Catalunya (que és divers del que es presenta a l'article, com pot verificar qualsevol que llegeixi els numerosos articles que he escrit sobre aquest tema); em sap greu també que, per culpa meva, els lectors de L'Espresso s'hagin fet una idea inexacta del problema. No sóc ni nacionalista ni independentista, però les frases que se m'han atribuit no reflecteixen, al meu parer, la realitat de Catalunya. I encara menys, insisteixo, el que penso. Moltes gràcies

Javier Cercas"


Resposta irònica de l'autor de l'entrevista, afegida a continuació de la carta de Cercas:


"La pròxima vegada parlarem en anglès...Mentrestant, tota la meva solidaritat a Cercas i a tots els qui s'oposen al nacionalisme català. (W.G.)"

Este es un fragmento de lo que publica L'Expresso
«Quella nazionalista, catalana come tutte le altre, è un’utopia assassina. Noi invece abbiamo bisogno di utopie ragionevoli, e l’unica utopia ragionevole è l’Europa»

Me cuesta creer que L'Expresso cite textualmente y entrecomillado a Javier Cercas si estas declaraciones no son suyas.
Y me sorprende que Javier Cercas, si es que estas declaraciones no son ciertas, no demande al diario italiano y en cambio se dedique a desacreditar a El Punt, por hacerse eco de ellas.

Ya quisieran muchos de los que fueron a lo de la Diada escribir en catalán la mitad de bien que Cercas.
Asi es como se cuida una lengua, pero claro, eso cuesta más esfuerzo que colgar la bandera del balcón.

Y lo mas gracioso de todo es que aqui todo el mundo rprocha la supuesta falta de etica del PUNT/Avui y sin embargo no hay ningun reproche al diario italiano. Curioso, muy curioso.

Que el nacionalismo catalán no ha sido asesino? La película que yo he visto en estos 30 años es que los nacionalismos "democráticos" vasco y catalán se han beneficiado enormemente del terror de Eta. Y que si realmente se hubieran plantado ante Eta hubiera desparecido hace 20 años. Pero no quisieron ...

"Qué país Miquelarena...", me refiero a Cataluña.

Qué difícil es SER ESPAÑOL en esta CATALUNA naZionalista.Este escritor , paar poder ser un catalanista más , se baja los pantalones y empieza a decir aquello de " NO QUISE DECIR AQUELLO,...ME MALINTERPRETARON , ...YO NUNCA PENSÉ ASÍ...AMO CATALUÑA y me siento COLABORRADOR DE LA PRENSA SEPARATISTA...Qué decir , sre, esto es la CATALUÑA actual NADIE TIENE EL HONOR de decir cuanto piensa realmente por el miedo que da tener en frente a la TV3( la cual martillea cada día), la prensa local amedentrada y sufragada con ayudas de la" generalidad"...en esta CATALUÑA DE PENSAMIENTO ÚNICO o eres y piensas como ellos o te enmarcan en aquellos pasquines del FAR WEST...SE BUSCA A" CERCAS"....nada que sigan los COBARDES diciendo y defendiendo las consignas separatistas catalanistas por el miedo a ser PERSEGUIDO...Pocos son los que dan la cara...SOLO JUAN MARSÉ , LOQUILLO, ESTOPA....se atreven a hablar y decir cuanto piensan , el resto como este CERCAS se asustan y donde dije DIEGO , dije DIGO o viceversa....

Las cosas que Cercas nunca ha dicho: que el nacionalismo o el soberanismo o el independentismo catalán sea una utopía asesina. Tampoco ha dicho que los escritores catalanes en lengua castellana estén perseguidos. Pues bien, al igual que él acusa al Punt-Avui de reproducir malintencionadamente una tergiversada entrevista que le hicieron en L'Espresso ¿por qué hay comentaristas que se empeñan en retorcer lo que Cercas nunca ha dicho? Luego están los que admitiendo que en el proceso soberanista catalán no hay violencia parecen echarla de menos o no dejan de augurarla en un futuro. Es decir, una cosa que nunca ha pasado, como cosas que Cercas nunca ha dicho, pero que a algunos gustaría que pasaran o se dijeran.

No se que es lo que exactamente reprocha Cercas al Diario Aviu. Si esta publicado en El Expresso y Cercas no ha solicitado ninguna rectificacion hay que dar por las fuentes buenas no? Lo que es surrealista es que Cercas exija a rectificacion al Punt/Avui en ligar del diario italiano.

Puesto que se dijo en francés, ahí va; le nationalisme, c'est la guerre! Lo dijo François Mitterrand. Si los nacionalismos han servido para crear utopías asesinas, no veo por qué el nacionalismo catalán no tenga el mismo riesgo. No quiero ser pesimista, no quiero creer que esto terminará como Bosnia, pero empiezo a perder la esperanza.

Anoche vi la charla con Sabina en 'Cuatro'. Al hablar de Cataluña habló de lo que en el fondo anida en esta carta de Cercas, de la intransigencia que crece y silencia, que crece en la región y silencia, como en una espiral, a quienes discrepan del discurso que se hace hegemónico. Por cierto, un fenómeno conocido de los estudiosos del poder. Al relacionar aquella charla y esta carta, no puedo dejar de pensar en cuantos vascos hubieron de abandonar la tierra de sus mayores por la violencia padecida. En Cataluña no está habiendo violencia física, claro que no. Pero hay otras formas de violencia, y tampoco estas se justifican porque quienes agreden se sientan a su vez agredidos, institucionalmente en este caso. ¿Rajoy y Mas no son conscientes de lo que están alimentando?

Penoso lo que ocurre en este y tantos otros campos, con un periodismo que no comprueba sus fuentes no vaya a ser que le estropeen un amarillento titular. En cuanto a lo que dice del Instituto Cervantes, ya lo hace: yo mismo he podido asistir a clases de gallego en Madrid, donde había también de euskera, catalán y portugués, en el llamado "Espacio de las Lenguas Ibéricas", organizado por el Cervantes en colaboración con universidades y las respectivas comunidades autónomas. Quizás, si no lo hace en sus centros del extranjero, será por la falta de demanda.

No hay todavía violencia, pero la gente comienza a ser señalada como pasó en Alemania. Nos negamos a ver lo evidente y es que vamos por derroteros muy peligrosos.

Javier Cercas concede una entrevista a L'Espresso, que pone en su boca palabras no dichas. Palabras muy duras, insultantes, que falsean la realidad de Cataluña, como las que tanto se oyen (en la prensa de Madridi: catalanes nazis...) y que Cercas no asume. Lo raro raro es que se queje de que los lectores catalanes de El Punt Avui crean que las ha dicho.... Y sea este diario catalán el foco de la controversia y no el "periodista" de L'espresso.. (que es quien monta el lío con su falseamiento)

Pero, Sr. Cruz, parece que es más rentable convertir esto en un "caso Cercas" perseguido por la intolerancia catalan etc:

Aqui va la carta enviada por Javier Cercas a "L'Espresso" (edición impresa) del víernes 19, pág. 148 (en italiano, que le vamos a hacer)

Cercas e la Catalogna.

In un reportage sulla Catalogna ("L'Espresso", n. 32) mi vengono attribuite alcune cose che non penso assolutamente. Non penso per nulla che il nazionalismo catalano sia "un'utopia assassina", come invece lo sono stati altri nazionalismi (il nazional-socialismo tedesco, il franchismo spagnolo, il fascismo italiano). Non penso che noi scrittori che scriviamo in spagnolo siamo perseguitati in Catalogna. Non penso che l'ossessione di tutti noi catalani sia preservare la nostra identità. Al contrario: mi pare che queste tre cose siano false, cosicché mi spiace di aver spiegato così male a Wlodek Goldkorn, non so se in parte a causa del mio goffo italiano, il mio punto di vista su ciò che sta accadendo in Catalogna (che è diverso da quello presentato nell'articolo, come può verificare chiunque legga i numerosi interventi che ho scritto su questo tema); mi spiace anche che, per colpa mia, i lettori de "L'Espresso" si siano fatti un'idea inesatta del problema. Non sono né nazionalista né indipendentista, ma le frasi che mi vengono attribuite non riflettono a mio parere, la realtà della Catalogna. E ancor meno, insisto, ciò che io penso. Molte grazie.

Javier Cercas

[segue commento dell'autore dell'articolo] La prossima volta parleremo in inglese...Intanto, tutta la mia solidarietà a Cercas e a quanti si oppongono al nazionalismo catalano (W.G.)

Publicar, dándole certeza a unas informaciones o situaciones inexistentes o que solo provienen de una simple interpretación retorcida de una expresión, para atribuirle el carácter que no posee, con el ánimo y propósito de crear y generar una matriz de opinión adversa sobre alguien respetable, para someterlo al escarnio y desprecio público, termina publicando un espejo que refleja su propia miseria humana.

Mis respetos Javier Cercas.

Dicen que el diablo actúa mintiendo en todo momento. Si es verdad esto de que Dios existe, sobre este asunto se ve claramente dónde está el diablo.

Los comentarios de esta entrada están cerrados.

TrackBack

URL del Trackback para esta entrada:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341bfb1653ef01b7c6e45d0a970b

Listed below are links to weblogs that reference Las cosas que Cercas nunca ha dicho:

Mira que te lo tengo dicho

Sobre el blog

¿Qué podemos esperar de la cultura? ¿Y qué de quienes la hacen? Los hechos y los protagonistas. La intimidad de los creadores y la plaza en la que se encuentran.

Sobre el autor

Juan Cruz

es periodista y escritor. Su blog Mira que te lo tengo dicho ha estado colgado desde 2006 en elpais.com y aparece ahora en la web de cultura de El País. En cultura ha desarrollado gran parte de su trabajo en El País. Sobre esa experiencia escribió un libro, Una memoria de El País y sobre su trabajo como editor publicó Egos revueltos, una memoria personal de la vida literaria, que fue Premio Comillas de Memorias de la editorial Tusquets. Otros libros suyos son Ojalá octubre y La foto de los suecos. Sobre periodismo escribió Periodismo. ¿vale la pena vivir para este oficio?. Sus últimos libros son Viaje al corazón del fútbol, sobre el Barça de Pep Guardiola, y Contra el insulto, sobre la costumbre de insultar que domina hoy en el periodismo y en muchos sectores de la vida pública española. Nació en Tenerife en 1948.

Eskup

El País

EDICIONES EL PAIS, S.L. - Miguel Yuste 40 – 28037 – Madrid [España] | Aviso Legal