Las cosas que Cercas nunca ha dicho

Por: | 21 de septiembre de 2014

Tras mi reciente blog expresando mi acuerdo con el tono y el fondo del artículo que Javier Cercas publicó el domingo pasado en EL PAÍS Semanal observé hasta qué punto el malentendido nubla lo que publica Cercas sobre la cuestión Cataluña/España. Los comentarios que recibió aquella entrada mía son pálidos, en general, frente a otras acusaciones o descalificaciones que recibe a diario el autor de Soldados de Salamina cada vez que emite una opinión al respecto. Creo que esta carta que él envió al Punt Diari (y que ya publicó este periódico de Girona) explica muy bien, como él mismo escribe, “las cosas que nunca he dicho”, así como su estado de ánimo. Está en catalán, que es también la lengua de Cercas.

[Atendiendo a los requerimientos de lectores, ofrezco a continuación de su carta en catalán la traducción al castellano. Pido disculpas por los errores que haya podido cometer en la transcripción en ambas lenguas; esos errores son exclusivamente míos, autor de este blog. Añado, además, que el desmentido al que alude Cercas de lo que publicó L´Expresso ya apareció en el citado semanario italiano].- Juan Cruz.

                                 COSES QUE NO HE DIT MAI

     Sr. Director, l’onze de setembre d’enguany van aparèixer al seu diari unes  suposades declaracions meves, a tota pàgina i amb foto inclosa. El titular deia “Una utopia assassina”; per si no quedava del tot clar, a l’interior de l’article s’anunciava que jo havia declarat al setmanari italià L’Espresso que em referia al sobiranisme català. Em nego a acceptar que hi hagi un sol lector d’El punt que es cregui que jo he dit una animalada semblant; ni tan sols Alba Sidera, que signa la notícia; ni, per descomptat, Mathew Tree, tot i el que sembla que s’ho creu en el seu article “Respecte, falta de”, també publicat a El punt, on per cert informa que un grup de joves independentistes m’ha col·locat al primer lloc de la seva llista negra.

     És un honor que no mereixo. El que jo he escrit sovint, com pot comprovar qualsevol que es prengui la molèstia de llegir-lo, és que a Europa ens hem fet un fart de crear utopies assassines, sovint amb el paraigües ideològic del nacionalisme –el nacionalsocialisme alemany, el feixisme italià, el franquisme- i que, de  moment, l’única utopia raonable que hem inventat és la d’una Europa unida; en ma vida se m’ha passat pel cap de dir, en canvi, que el nacionalisme o el sobiranisme o l’independentisme català sigui una d’aquelles utopies. És veritat que el periodista de L’Espresso, segons he comprovat amb incredulitat, em fa dir aquesta i altres bestieses similars, com ara que els escriptors castellans que vivim a Catalunya estem perseguits; en fi: com vostè sap molt bé, hi ha periodistes que diuen que un diu el que ells voldrien que digués, o el que imaginen que un diu, o altres variants encara pitjors. En el seu diari, sense anar més lluny, ha passat algunes vegades; pel que fa a mi, en els darrers dos anys. Fa cosa d’un, per exemple, Carles Ribera, subdirector d’aquest diari, va escriure un article titulat “La llengua gran de Cercas”. Jo acabava d’anar al Saló del Llibre de París, convidat per l’Institut Ramon Llull, per parlar dels meus llibres i de la literatura catalana; allà vaig presentar El quadern gris de Pla, vaig publicar a Libération un elogi d’aquest llibre, de Pla i de la literatura catalana en general, i vaig fer de manera que Xavier Pla, el meu especialista favorit en Pla i per cert independentista entusiasta, hi escrivís sobre el mateix tema; en aquell context vaig fer unes declaracions en les quals deia que, al meu entendre, seria bo que una llengua petita com la catalana anés de bracet amb una llengua gran com l’espanyola, col·laborant amb ella per comptes d’enfrontar-s’hi; és fàcil d’entendre: l’Instituto Cervantes i l’Estat Espanyol en general, posem per cas, haurien de contribuir molt més del que ho fan a la difusió de la llengua i la literatura catalana com haurien de fer amb les altres llengües i literatures d’Espanya. És una opinió discutible, com totes, encara que segueix sense semblar-me insensata. El que no em sembla sensat és que Ribera insinués al seu article que jo deia que la llengua espanyola era una llengua qualitativament gran (és a dir, millor o més important que la catalana) i la catalana una llengua qualitativament petita (és a dir, pitjor o menys important que l’espanyola), cosa que era, és clar, exactament el contrari del que jo havia dit a Paris i escrit a Libération, i que d’ençque tot plegat em sap molt sensat ar-metic segur que raciores escassos del seu diari. Cregui'tors castellans que vivim a Caés un disbarat evident que alguns dels mateixos lectors d’El punt li van retreure per escrit a Ribera. El qual em coneix personalment i sap molt bé que jo no hauria dit mai aquella imbecil·litat, però m’ho fa dir, o insinua que ho volia dir. No entenc per què.

     Podria posar d’altres exemples d’aquesta mena de coses publicats als darrers dos anys al seu diari, però deixem-ho córrer. També podria dir-li que em consta que hi ha periodistes i col·laboradors del seu diari que consideren que la publicació del titular esmentat -“Una utopia assessina”, repeteixo-, a més a més en el dia i de la manera en què es va publicar, és, literalment, “una canallada”.   Jo em nego a creure-ho; vull creure que és un error, o una cadena d’errors i, encara que m’agradaria que es retiressin tots els insults, bestieses, animalades i disbarats que s’han escrit sobre mi arrel de la publicació d’aquesta notícia –d’aquesta i d’altres tan falses com aquesta-, ja sé que és impossible, perquè també sé que, en la porqueria de mon que estem construint, una mentida repetida cent vegades es converteix en una veritat. Només puc dir que tot plegat em sap molt greu. Molt. Sóc un lector d’El punt d’ençà que va aparèixer. El considerava un bon diari, hi he escrit, hi he tingut molts amics, i encara els tinc. Ara, però, l’he deixat de comprar, més que res per no haver-lo d’amagar de la meva família i perquè no llegeixin les bestieses que en aquestes pàgines se m’atribueixen. Sigui com sigui, només li demano una cosa, senyor Director: que, d’ara endavant, abans de publicar una d’aquestes enormitats que diuen que he dit, s’asseguri de què de debò l’he dit. Ho té molt fàcil: molts dels seus col·laboradors tenen el meu telèfon, i jo vaig cada cap de setmana a ca la meva mare, a 100 metres escassos del seu despatx, a La Devesa. Cregui’m: li agrairé moltíssim. I la meva família encara més.  A això només veig dues alternatives. La primera és callar per sempre sobre la qüestió fonamental que hi ha plantejada ara mateix a Catalunya, cosa que no puc fer perquè em faria encara més vergonya de la moltíssima vergonya que em fan les animalades que es diuen de mi. La segona és que vostès il·lustrin cada suposada declaració meva, per exemple, amb una foto en la qual aparegui menjant-me amb patates un bebè gironí, o disfressat del diable d’Els pastorets, amb unes banyes ben grosses. D’aquesta manera el lector tindrà una idea del tot fidedigna del concepte que, pel que sembla, el diari ha decidit propagar d’un servidor. Atentament.

Y esta es la traducción al castellano:

     “Sr. Director, el once de septiembre de este año aparecieron en su diario unas supuestas declaraciones mías, a toda página y con foto incluida. El titular decía "Una utopía asesina"; por si no quedaba del todo claro, en el interior del artículo anunciaba que yo había declarado al semanario italiano L'Espresso que me refería al soberanismo catalán. Me niego a aceptar que haya un solo lector de El punt que se crea que yo he dicho una animalada similar; ni siquiera Alba Sidera, que firma la noticia; ni, por supuesto, Mathew Tree, aunque parece que se lo cree en su artículo "Respeto, falta de", también publicado en El punt, donde por cierto informa de que un grupo de jóvenes independentistas me ha colocado en el primer lugar de su lista negra. 
     

    Es un honor que no merezco. Lo que yo he escrito a menudo, como puede comprobar cualquiera que se tome la molestia de leerlo, es que en Europa nos hemos hartado de crear utopías asesinas, a menudo con el paraguas ideológico del nacionalismo -el nacionalsocialismo alemán, el fascismo italiano , el franquismo- y que, de momento, la única utopía razonable que hemos inventado es la de una Europa unida; en mi vida se me ha pasado por la cabeza decir, en cambio, que el nacionalismo o el soberanismo o el independentismo catalán sea una de esas utopías. Es verdad que el periodista de L'Espresso, según he comprobado con incredulidad, me hace decir esta y otras tonterías similares, tales como que los escritores castellanos que vivimos en Cataluña estamos perseguidos; en fin: como usted sabe muy bien, hay periodistas que dicen que uno dice lo que ellos quisieran que dijera, o lo que imaginan que uno dice, u otras variantes aún peores. En su diario, sin ir más lejos, ha pasado algunas veces; en cuanto a mí, en los últimos dos años. Hace cosa de uno, por ejemplo, Carles Ribera, subdirector de este diario, escribió un artículo titulado "La lengua grande de Cercas". Yo acababa de ir al Salón del Libro de París, invitado por el Institut Ramon Llull, para hablar de mis libros y de la literatura catalana; allí presenté El cuadern gris de Pla, publiqué en Libération un elogio de este libro, de Pla y de la literatura catalana en general, y conseguí que Xavier Pla, mi especialista favorito en Pla y por cierto independentista entusiasta , escribiera sobre el mismo tema; en ese contexto hice unas declaraciones en las que decía que, en mi opinión, sería bueno que una lengua pequeña como la catalana fuera del brazo de una lengua grande como la española, colaborando con ella en vez de enfrentarse a ella; es fácil de entender: el Instituto Cervantes y el Estado español en general, por ejemplo, deberían contribuir mucho más de lo que lo hacen en la difusión de la lengua y la literatura catalana como deberían hacer con las otras lenguas y literaturas de España. Es una opinión discutible, como todas, aunque sigue sin parecerme insensata. Lo que no me parece sensato es que Ribera insinuara en su artículo que yo decía que la lengua española era una lengua cualitativamente mayor (es decir, mejor o más importante que la catalana) y la catalana una lengua cualitativamente pequeña (es decir, peor o menos importante que la española), cosa que era, claro, exactamente lo contrario de lo que yo había dicho en París y escrito en Libération, y que algunos de los mismos lectores de El punt le reprocharon por escrito a Ribera. El cual me conoce personalmente y sabe muy bien que yo no habría dicho nunca aquella imbecilidad, pero me hace decir, o insinúa que lo quería decir. No entiendo por qué. 
     

      Podría poner otros ejemplos de este tipo de cosas publicados en los últimos dos años en su diario, pero dejémoslo correr. También podría decirle que me consta que hay periodistas y colaboradores de su diario que consideran que la publicación del titular mencionado - "Una utopía asesina", repito-, además en el día y de la manera en que se publicó, es, literalmente, "una canallada". Yo me niego a creerlo; quiero creer que es un error, o una cadena de errores y, aunque me gustaría que se retiraran todos los insultos, tonterías, animaladas y disparates que se han escrito sobre mí a raíz de la publicación de esta noticia –de ésta y otras tan falsas como ésta-, ya sé que es imposible, porque también sé que, en la porquería de mundo que estamos construyendo, una mentira repetida cien veces se convierte en una verdad. Sólo puedo decir que lo lamento mucho. Mucho. Soy un lector de El punt desde que apareció, lo consideraba un buen diario, he escrito en él, he tenido muchos amigos en él, y aún los tengo. Ahora, sin embargo, he dejado de comprarlo, más que nada para no tener que ocultarlo de mi familia y para que no lean las sandeces que en estas páginas se me atribuyen. Sea como sea, sólo le pido una cosa, señor Director: que, en adelante, antes de publicar una de esas enormidades que dicen que he dicho, se asegure de que de verdad la he dicho. Lo tiene muy fácil: muchos de sus colaboradores tienen mi teléfono, y yo paso cada fin de semana en casa de mi madre, a 100 metros escasos de su despacho, en La Devesa. Créame: se lo agradeceré muchísimo. Y mi familia aún más. A esto sólo veo dos alternativas. La primera es callar para siempre sobre la cuestión fundamental que hay planteada ahora mismo en Cataluña, lo que no puedo hacer porque me daría aún más vergüenza de la muchísima vergüenza que me dan las animaladas que se dicen de mí. La segunda es que ustedes ilustren cada supuesta declaración mía, por ejemplo, con una foto en la que aparezca comiéndome con patatas un bebé gerundense, o disfrazado del diablo de Els pastorets (Los pastorcillos), con unos cuernos bien grandes. De esta manera el lector tendrá una idea del todo fidedigna del concepto que, al parecer, el diario ha decidido propagar de un servidor. Atentamente”.

Hay 137 Comentarios

Dos opiniones: en primer lugar, me hubiese encantado que en la escuela me hubiesen enseñado nociones básicas de catalán y gallego en Euskadi. Un país así se acerca más al que me gustaría tener. Aún así, considero que el catalán se entiende perfectamente partiendo sólo del castellano, y que quien no lo entienda es que no tiene ganas de entenderlo.
En segundo lugar, he leído varias veces lo de "escritor extremeño" para criticar a Cercas, escritor al que admiro. No puedo imaginar comportamiento más miserable. Primero porque asimila "extremeño" a un menosprecio, y segundo, porque da por supuesto que un no catalán (caso que no aplica a Cercas, que es igual de catalán que Mas o Junqueras) solo será bien recibido si comulga con determinada ideología. Sino nunca será catalán. Absolutamente miserable.

El nacionalismo es el refugio de los canallas,desde America me hace gracia tanta estupidez ,conozco muchos descendientes de catalanes que recibieron refugio aqui y no tienen ni idea del catalan

He residido en Girona durante muchos años, en los tiempos, ya lejanos, de mi juventud. En Girona viví la desaparición del régimen franquista y el inicio de la democracia. Allí me casé y allí nacieron mis hijas. Hablo y escribo el catalán y sobre todo, amo a Cataluña, aunque ya no resido allí. Y tengo que decir que lo que le ha sucedido a Javier Cercas, de quien soy tan lector como de Juan Cruz, no me extraña en absoluto. Porque en este debate se ha sustituído hace tiempo el raciocinio por la descalificación y el insulto. Todo mi apoyo para el Sr. Cercas y, como decía aquel personaje de la novela de Delibes, "paciencia y barajar". El tiempo, ese Gran Maestro, pondrá a cada uno en su sitio. A Cataluña le está reservado un lugar muy importante en la Historia, un lugar que no es al que un grupo de políticos oportunistas le quieren llevar en este momento para conseguir sus fines, no los de los ciudadanos de Cataluña.

Vaya ego.

Hay un error en el texto en catalán y que estaría bien corregir: a partir de "i que d’ençque tot plegat", hay un par de líneas incoherentes en las que, aparentemente, se mezclan algunas frases mencionadas en otras partes del texto.

NO LO ENTIENDO
En toda España, grandes superficies, tiendas medianas y pequeñas están repletas de productos catalanes (ferreterías, alimentación, farmacias…), que la gente compra normalmente. Las calles aparecen inundadas de automóviles de la marca SEAT y NISAN. Sin embargo, los secesionistas se empeñan en hacer la guerra sucia contra el principal y mejor cliente de Cataluña. Nunca he visto que una empresa menosprecie a sus clientes, de los que vive. No lo entiendo.

Mi punto de vista es pesimista. Los nacionalismos que han estado en guerra son los clásicos y los hoy existentes. Pero también lo fueron los imperios. De manera que nada garantiza que sean pacíficos los regionalismos sea por guerras económicas o contra los de otra región o país. Decir que el mundo será un remanso de paz porque haya menos naciones es sólo cuestión de tamaño y alianzas. Un engaño más.

El nacionalismo es xenófobo, insolidario y reduccionista.
Por qué nadie lo hace constar en público?

Veo que de toda esta controversia, los castellano-hablantes estamos siendo considerados sin mucho respeto..Ya se ve , que si unos lectores no hubieran protestado, con toda la razón,El Pais, no hubiera puesto la traducción al castellano, limitando la participación democrática.Después compruebo que el Instituto Cervantes, es cuestionado y que debería hacer actividades en catalán, euskera, etc..Francamente el que dice eso es que no conoce el tipo de alumno que suele ir al Instituto Cervantes, en cualquier pais donde está implantado,que son estudiantes de castellano, o español como ellos lo lllaman, y lo que quieren es mejorar el castellano-español.Eso lo he vivido en Estocolmo, donde si han ido escritores de diversas autonomías, como la catalana, o la vasca.Si lo que se pretende es cargarse el I.Cervantes entonces me callo.Sabemos que la Generalitat ya se encarga de extender el catalán en esas embajadas que tiene.Por lo demás, Cercas ,me temo ya es un apestado en Cataluña, al igual que otros.Escocia nos da lecciones de libertad a todos.

Sóc un gran lector d'en Javier Cercas. Lamento profundament el descrèdit i les falses atribucions del diari "el punt". Malgrat no compartir en res les seves opinions polítiques crec que les exposa d'una manera impecable tal i com esperem d'ell. És una víctima de la lliure expressió però no vull ni anomenar la gran quantitat d'escriptors desacreditats per opinar el contrari i seria bonic tenir un sol mitjà on pogués arribar la seva opinió a tot Espanya com fa vostè. M'entristeix moltíssim llegir-lo, no només pel que diu en ocasions sobre aquest procés obert Catalunya també per on ho diu, un diari que creia lluny de "el punt" però que diàriament fa tot el possible per ser més imparcial, com tots nosaltres mal ens pesi. Tot i així, una abraçada Javier.

Muy estimado Javier : Disculpa que te llame por tu nombre, pues de tantos años de leer tus libros y conocer tu pensamiento, ya formas parte de mi consciente ilustrado.
Me entristece y lamento contigo esta villanía, por llamarla de alguna manera, del semanario L´Espresso.
Los que te conocemos sabemos que es imposible que hayas dicho esas sandeces que te atribuyen.
Es el impuesto que tienen que pagar todos los pensadores independientes, que siempre han analizado con tanto equilibrio y mesura nuestra triste realidad política.
Tienes toda mi solidaridad y apoyo. Un abrazo : Roberto ,de Girona

Mols ànims al sr. Cercas. En aquests moments de gran simplicitat política, és molt important que la gent sensata no és deixi amilanar per la demagogia d'alguns, que en comptes de discutir mitjançant arguments, es senten tentats a l'atac personal como una forma d'expressar les seves pobres idees.
i que consti que no estic d'acord amb les seves idees, però espero per això que no deixi d'expresar-les. Són molt millors que qualsevols de les coses que es diuen d'una banda i l'altra.

¿No será que las que dice y/o dijo no les cuadra en el guion, al parecer ya escrito? (Por una parte y otra).
http://elpais.com/elpais/2014/09/12/eps/1410511407_448867.html
Poner la diana y señalar ¡ es tan fácil !
Responder a preguntas muy argumentadas y razonadas, es otro cantar, en castellano, catalán, gallego, euskera,...................o catalán, euskera,castellano, gallego.....................o por el orden que se prefiera.
"""¿Existe alguna posibilidad de construir con una cultura política idéntica a un país distinto y mejor?
Ustedes dirán""" (como acaba el señor Cercas)

alsealsol, avergüenzate de mí especialmente. Me gusta leer toda la información que puedo en inglés que es el único idioma aparte del castellano que entiendo, porque normalmente el original es más preciso y aporta más. Pero no creo que nada escrito en catalán pueda aportar mucho a mi vida. Ah sí! Los letreros de advertencia de peligro por las calles, pero si uno viaja a lugares más o menos exóticos, y Cataluña se está convirtiendo en uno de ellos a pasos agigantados, es un riesgo que hay que asumir. De todas formas lo suelo hacer poco, cada vez menos. Así que al ver un montón de líneas en otro idioma me las salté. Cuestión de comodidad.

jajaja El mejor es el de las 21:16, que descalifica a Cercas e imagino que le niega el derecho a opinar sobre Cataluña porque es un "señor escritor extremeño". Es que me parto de risa...

Me extraña que el sr. Cercas no lea lo que se publica de él en otro diario más cuando realiza unas declaraciones y en tal caso si no está de acuerdo con ellas presentar una carta al director del diario o de otro diario presentando su queja, qué se pensaba que aquí no habría quen leyera un semanario italiano?

Gracias, señor cruz.
Me acabo de dar cuenta que mi comentario ha sido borrado y acto seguido se ha introducido la traducción al castellano. Todo un detalle.

Vaya, acabo de ver que el señor Cruz ha traducido el texto.
¡Se lo agradezco enormemente!

Claro María, qué fácil es decirlo cuando llevas 20 años en Barcelona y te defiendes perfectamente en Catalán. ¿Qué esfuerzo has hecho tú, criatura?
Qué atrevida es la ignorancia.
Ahora me voy a google translate porque cariño, el Catalán no se entiende por hablar Español. Para mí ésto es un puro galimatías.
Ahora esperemos que google no cometa demasiadas tropelías con la traducción y el texto se pueda medio leer. Porque hasta una persona que no sea traductora pero domine ambas lenguas hace un trabajo infinítamente mejor que un traductor automático.
Y lo importante es que el mensaje se transmita bien. ¿O no?

Parece mentira pero hay gente que sigue sin entender nada (y se ve en algunos comentarios publicados aquí). La riqueza cultural de España es de todos los españoles. Estoy de acuerdo con Cercas en que el Instituto Cervantes debería promocionar también el resto de lenguas españolas y nosotros conocer algo más las lenguas (conocer no significa hablar) y también las costumbres del resto de comunidades. Se utilizan las diferencias culturales y lingüísticas como factor de división en lugar de destacar que lo que nos enriquece es precisamente nuestra diversidad . Tal vez si potenciáramos los intercambios estudiantiles entre comunidades autónomas que con Alemania, Francia o Reino Unido nos iría mejor

Lo de siempre, los enfermos que necesitan enemigos, aunque sean inventados, para tener a quién atacar y aliviar su adolescente frustración.

He llegado tarde a este lío. Me parece entender que se puso el texto sólo en catalán al principio pero que, ante las quejas, se puso luego su traducción. Creo que Juan Cruz tenía que haber empezado por ahí. Igual soy poco tonto y he entendido mal lo que ha pasado, ojo. Pero si ha sido así, mal por Cruz. Presentarlo en el idioma original, que además es un idioma español, es tener respeto. Presentarlo en español para que lo entendamos todos es una muestra de respeto también. Empecé a seguirlo en catalán y lo entendía, pero el texto es largo y me cansé. Luego lo vi en castellano. Conocía la polémica. No es un caso único. Cataluña va de culo desde el 92.

De lo que habla Cercas es de totalitarismo, algo que ha estado presente en la sociedad catalana desde que el señor Pujol ganó las primeras elecciones en Catalunya. La lengua como identificador social de patriotismo y lealtad al regimen ha sido el principal caballo de batalla, pero no el único ya que pertenecer a la clase hegemónica permitía en casi todos los casos hablar con la familia en castellano y educar a los hijos en escuelas foráneas. Parece mentira que ahora amplias capas de la población no se hayan dado aún cuenta de la manipulación a la que han sido sometidos durante tantos años por estas elites extractivas.
Del que en Cercas parla es de totalitarisme, quelcom que ha estat present a la societat catalana des que el senyor Pujol va guanyar les primeres eleccions a Catalunya. La llengua com idenftificador social de patriotisme i lleialtat al règim ha estat el principal cavall de batalla però no l´únic ja que la classe hegemònica permitia en casi tots els casos parlar amb la familia en castellà i educar els fills a escoles forasteres. Sembla mentida que ara amplias capes de la població no s´hagin adonat de la manipulació a la que han estat sotmesos durant tants anys per aquestes elites extractives.

"l’única utopia raonable que hem inventat és la d’una Europa unida"

Afirmaciones estratégicas y de altura de miras como esta no pueden entrar en el imaginario independentista: están todos muy ocupados repitiendo los "lemas" típicos y más sencillos de la propaganda oficial como "España nos roba" y otros igual de sofisticados.

Yo he leído la carta en castellano. Y respeto, por profesión, el idioma catalán. Y me sumo a su propuesta de que se dedique más de todo al estudio de la lengua y la literatura catalanas en los Institutos Cervantes. Y las otras lenguas que nos enriquecen.
Pero estoy con el señor Cercas. El rigor y el respeto están por encima de las lenguas, porque es la única manera de que las lenguas nos ayuden a convivir y a vivir a todos dignamente. En castellano, en catalán, en inglés o en chino. Que las lenguas no han nacido para dividir a los seres humanos sino como instrumento práctico para la comunicación racional entre ellos.

Los comentarios de esta entrada están cerrados.

TrackBack

URL del Trackback para esta entrada:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341bfb1653ef01b7c6e45d0a970b

Listed below are links to weblogs that reference Las cosas que Cercas nunca ha dicho:

Mira que te lo tengo dicho

Sobre el blog

¿Qué podemos esperar de la cultura? ¿Y qué de quienes la hacen? Los hechos y los protagonistas. La intimidad de los creadores y la plaza en la que se encuentran.

Sobre el autor

Juan Cruz

es periodista y escritor. Su blog Mira que te lo tengo dicho ha estado colgado desde 2006 en elpais.com y aparece ahora en la web de cultura de El País. En cultura ha desarrollado gran parte de su trabajo en El País. Sobre esa experiencia escribió un libro, Una memoria de El País y sobre su trabajo como editor publicó Egos revueltos, una memoria personal de la vida literaria, que fue Premio Comillas de Memorias de la editorial Tusquets. Otros libros suyos son Ojalá octubre y La foto de los suecos. Sobre periodismo escribió Periodismo. ¿vale la pena vivir para este oficio?. Sus últimos libros son Viaje al corazón del fútbol, sobre el Barça de Pep Guardiola, y Contra el insulto, sobre la costumbre de insultar que domina hoy en el periodismo y en muchos sectores de la vida pública española. Nació en Tenerife en 1948.

Eskup

El País

EDICIONES EL PAIS, S.L. - Miguel Yuste 40 – 28037 – Madrid [España] | Aviso Legal