Las cosas que Cercas nunca ha dicho

Por: | 21 de septiembre de 2014

Tras mi reciente blog expresando mi acuerdo con el tono y el fondo del artículo que Javier Cercas publicó el domingo pasado en EL PAÍS Semanal observé hasta qué punto el malentendido nubla lo que publica Cercas sobre la cuestión Cataluña/España. Los comentarios que recibió aquella entrada mía son pálidos, en general, frente a otras acusaciones o descalificaciones que recibe a diario el autor de Soldados de Salamina cada vez que emite una opinión al respecto. Creo que esta carta que él envió al Punt Diari (y que ya publicó este periódico de Girona) explica muy bien, como él mismo escribe, “las cosas que nunca he dicho”, así como su estado de ánimo. Está en catalán, que es también la lengua de Cercas.

[Atendiendo a los requerimientos de lectores, ofrezco a continuación de su carta en catalán la traducción al castellano. Pido disculpas por los errores que haya podido cometer en la transcripción en ambas lenguas; esos errores son exclusivamente míos, autor de este blog. Añado, además, que el desmentido al que alude Cercas de lo que publicó L´Expresso ya apareció en el citado semanario italiano].- Juan Cruz.

                                 COSES QUE NO HE DIT MAI

     Sr. Director, l’onze de setembre d’enguany van aparèixer al seu diari unes  suposades declaracions meves, a tota pàgina i amb foto inclosa. El titular deia “Una utopia assassina”; per si no quedava del tot clar, a l’interior de l’article s’anunciava que jo havia declarat al setmanari italià L’Espresso que em referia al sobiranisme català. Em nego a acceptar que hi hagi un sol lector d’El punt que es cregui que jo he dit una animalada semblant; ni tan sols Alba Sidera, que signa la notícia; ni, per descomptat, Mathew Tree, tot i el que sembla que s’ho creu en el seu article “Respecte, falta de”, també publicat a El punt, on per cert informa que un grup de joves independentistes m’ha col·locat al primer lloc de la seva llista negra.

     És un honor que no mereixo. El que jo he escrit sovint, com pot comprovar qualsevol que es prengui la molèstia de llegir-lo, és que a Europa ens hem fet un fart de crear utopies assassines, sovint amb el paraigües ideològic del nacionalisme –el nacionalsocialisme alemany, el feixisme italià, el franquisme- i que, de  moment, l’única utopia raonable que hem inventat és la d’una Europa unida; en ma vida se m’ha passat pel cap de dir, en canvi, que el nacionalisme o el sobiranisme o l’independentisme català sigui una d’aquelles utopies. És veritat que el periodista de L’Espresso, segons he comprovat amb incredulitat, em fa dir aquesta i altres bestieses similars, com ara que els escriptors castellans que vivim a Catalunya estem perseguits; en fi: com vostè sap molt bé, hi ha periodistes que diuen que un diu el que ells voldrien que digués, o el que imaginen que un diu, o altres variants encara pitjors. En el seu diari, sense anar més lluny, ha passat algunes vegades; pel que fa a mi, en els darrers dos anys. Fa cosa d’un, per exemple, Carles Ribera, subdirector d’aquest diari, va escriure un article titulat “La llengua gran de Cercas”. Jo acabava d’anar al Saló del Llibre de París, convidat per l’Institut Ramon Llull, per parlar dels meus llibres i de la literatura catalana; allà vaig presentar El quadern gris de Pla, vaig publicar a Libération un elogi d’aquest llibre, de Pla i de la literatura catalana en general, i vaig fer de manera que Xavier Pla, el meu especialista favorit en Pla i per cert independentista entusiasta, hi escrivís sobre el mateix tema; en aquell context vaig fer unes declaracions en les quals deia que, al meu entendre, seria bo que una llengua petita com la catalana anés de bracet amb una llengua gran com l’espanyola, col·laborant amb ella per comptes d’enfrontar-s’hi; és fàcil d’entendre: l’Instituto Cervantes i l’Estat Espanyol en general, posem per cas, haurien de contribuir molt més del que ho fan a la difusió de la llengua i la literatura catalana com haurien de fer amb les altres llengües i literatures d’Espanya. És una opinió discutible, com totes, encara que segueix sense semblar-me insensata. El que no em sembla sensat és que Ribera insinués al seu article que jo deia que la llengua espanyola era una llengua qualitativament gran (és a dir, millor o més important que la catalana) i la catalana una llengua qualitativament petita (és a dir, pitjor o menys important que l’espanyola), cosa que era, és clar, exactament el contrari del que jo havia dit a Paris i escrit a Libération, i que d’ençque tot plegat em sap molt sensat ar-metic segur que raciores escassos del seu diari. Cregui'tors castellans que vivim a Caés un disbarat evident que alguns dels mateixos lectors d’El punt li van retreure per escrit a Ribera. El qual em coneix personalment i sap molt bé que jo no hauria dit mai aquella imbecil·litat, però m’ho fa dir, o insinua que ho volia dir. No entenc per què.

     Podria posar d’altres exemples d’aquesta mena de coses publicats als darrers dos anys al seu diari, però deixem-ho córrer. També podria dir-li que em consta que hi ha periodistes i col·laboradors del seu diari que consideren que la publicació del titular esmentat -“Una utopia assessina”, repeteixo-, a més a més en el dia i de la manera en què es va publicar, és, literalment, “una canallada”.   Jo em nego a creure-ho; vull creure que és un error, o una cadena d’errors i, encara que m’agradaria que es retiressin tots els insults, bestieses, animalades i disbarats que s’han escrit sobre mi arrel de la publicació d’aquesta notícia –d’aquesta i d’altres tan falses com aquesta-, ja sé que és impossible, perquè també sé que, en la porqueria de mon que estem construint, una mentida repetida cent vegades es converteix en una veritat. Només puc dir que tot plegat em sap molt greu. Molt. Sóc un lector d’El punt d’ençà que va aparèixer. El considerava un bon diari, hi he escrit, hi he tingut molts amics, i encara els tinc. Ara, però, l’he deixat de comprar, més que res per no haver-lo d’amagar de la meva família i perquè no llegeixin les bestieses que en aquestes pàgines se m’atribueixen. Sigui com sigui, només li demano una cosa, senyor Director: que, d’ara endavant, abans de publicar una d’aquestes enormitats que diuen que he dit, s’asseguri de què de debò l’he dit. Ho té molt fàcil: molts dels seus col·laboradors tenen el meu telèfon, i jo vaig cada cap de setmana a ca la meva mare, a 100 metres escassos del seu despatx, a La Devesa. Cregui’m: li agrairé moltíssim. I la meva família encara més.  A això només veig dues alternatives. La primera és callar per sempre sobre la qüestió fonamental que hi ha plantejada ara mateix a Catalunya, cosa que no puc fer perquè em faria encara més vergonya de la moltíssima vergonya que em fan les animalades que es diuen de mi. La segona és que vostès il·lustrin cada suposada declaració meva, per exemple, amb una foto en la qual aparegui menjant-me amb patates un bebè gironí, o disfressat del diable d’Els pastorets, amb unes banyes ben grosses. D’aquesta manera el lector tindrà una idea del tot fidedigna del concepte que, pel que sembla, el diari ha decidit propagar d’un servidor. Atentament.

Y esta es la traducción al castellano:

     “Sr. Director, el once de septiembre de este año aparecieron en su diario unas supuestas declaraciones mías, a toda página y con foto incluida. El titular decía "Una utopía asesina"; por si no quedaba del todo claro, en el interior del artículo anunciaba que yo había declarado al semanario italiano L'Espresso que me refería al soberanismo catalán. Me niego a aceptar que haya un solo lector de El punt que se crea que yo he dicho una animalada similar; ni siquiera Alba Sidera, que firma la noticia; ni, por supuesto, Mathew Tree, aunque parece que se lo cree en su artículo "Respeto, falta de", también publicado en El punt, donde por cierto informa de que un grupo de jóvenes independentistas me ha colocado en el primer lugar de su lista negra. 
     

    Es un honor que no merezco. Lo que yo he escrito a menudo, como puede comprobar cualquiera que se tome la molestia de leerlo, es que en Europa nos hemos hartado de crear utopías asesinas, a menudo con el paraguas ideológico del nacionalismo -el nacionalsocialismo alemán, el fascismo italiano , el franquismo- y que, de momento, la única utopía razonable que hemos inventado es la de una Europa unida; en mi vida se me ha pasado por la cabeza decir, en cambio, que el nacionalismo o el soberanismo o el independentismo catalán sea una de esas utopías. Es verdad que el periodista de L'Espresso, según he comprobado con incredulidad, me hace decir esta y otras tonterías similares, tales como que los escritores castellanos que vivimos en Cataluña estamos perseguidos; en fin: como usted sabe muy bien, hay periodistas que dicen que uno dice lo que ellos quisieran que dijera, o lo que imaginan que uno dice, u otras variantes aún peores. En su diario, sin ir más lejos, ha pasado algunas veces; en cuanto a mí, en los últimos dos años. Hace cosa de uno, por ejemplo, Carles Ribera, subdirector de este diario, escribió un artículo titulado "La lengua grande de Cercas". Yo acababa de ir al Salón del Libro de París, invitado por el Institut Ramon Llull, para hablar de mis libros y de la literatura catalana; allí presenté El cuadern gris de Pla, publiqué en Libération un elogio de este libro, de Pla y de la literatura catalana en general, y conseguí que Xavier Pla, mi especialista favorito en Pla y por cierto independentista entusiasta , escribiera sobre el mismo tema; en ese contexto hice unas declaraciones en las que decía que, en mi opinión, sería bueno que una lengua pequeña como la catalana fuera del brazo de una lengua grande como la española, colaborando con ella en vez de enfrentarse a ella; es fácil de entender: el Instituto Cervantes y el Estado español en general, por ejemplo, deberían contribuir mucho más de lo que lo hacen en la difusión de la lengua y la literatura catalana como deberían hacer con las otras lenguas y literaturas de España. Es una opinión discutible, como todas, aunque sigue sin parecerme insensata. Lo que no me parece sensato es que Ribera insinuara en su artículo que yo decía que la lengua española era una lengua cualitativamente mayor (es decir, mejor o más importante que la catalana) y la catalana una lengua cualitativamente pequeña (es decir, peor o menos importante que la española), cosa que era, claro, exactamente lo contrario de lo que yo había dicho en París y escrito en Libération, y que algunos de los mismos lectores de El punt le reprocharon por escrito a Ribera. El cual me conoce personalmente y sabe muy bien que yo no habría dicho nunca aquella imbecilidad, pero me hace decir, o insinúa que lo quería decir. No entiendo por qué. 
     

      Podría poner otros ejemplos de este tipo de cosas publicados en los últimos dos años en su diario, pero dejémoslo correr. También podría decirle que me consta que hay periodistas y colaboradores de su diario que consideran que la publicación del titular mencionado - "Una utopía asesina", repito-, además en el día y de la manera en que se publicó, es, literalmente, "una canallada". Yo me niego a creerlo; quiero creer que es un error, o una cadena de errores y, aunque me gustaría que se retiraran todos los insultos, tonterías, animaladas y disparates que se han escrito sobre mí a raíz de la publicación de esta noticia –de ésta y otras tan falsas como ésta-, ya sé que es imposible, porque también sé que, en la porquería de mundo que estamos construyendo, una mentira repetida cien veces se convierte en una verdad. Sólo puedo decir que lo lamento mucho. Mucho. Soy un lector de El punt desde que apareció, lo consideraba un buen diario, he escrito en él, he tenido muchos amigos en él, y aún los tengo. Ahora, sin embargo, he dejado de comprarlo, más que nada para no tener que ocultarlo de mi familia y para que no lean las sandeces que en estas páginas se me atribuyen. Sea como sea, sólo le pido una cosa, señor Director: que, en adelante, antes de publicar una de esas enormidades que dicen que he dicho, se asegure de que de verdad la he dicho. Lo tiene muy fácil: muchos de sus colaboradores tienen mi teléfono, y yo paso cada fin de semana en casa de mi madre, a 100 metros escasos de su despacho, en La Devesa. Créame: se lo agradeceré muchísimo. Y mi familia aún más. A esto sólo veo dos alternativas. La primera es callar para siempre sobre la cuestión fundamental que hay planteada ahora mismo en Cataluña, lo que no puedo hacer porque me daría aún más vergüenza de la muchísima vergüenza que me dan las animaladas que se dicen de mí. La segunda es que ustedes ilustren cada supuesta declaración mía, por ejemplo, con una foto en la que aparezca comiéndome con patatas un bebé gerundense, o disfrazado del diablo de Els pastorets (Los pastorcillos), con unos cuernos bien grandes. De esta manera el lector tendrá una idea del todo fidedigna del concepto que, al parecer, el diario ha decidido propagar de un servidor. Atentamente”.

Hay 137 Comentarios

Yo en cambio de unos años a esta parte (más o menos desde que el fascismo invadió esa sociedad) mis esfuerzos van destinados a desaprender el catalán que sabía, y algo sabía. Recuerdo especialmente los discos de Els setze jutges , poemas de Espriu, Salvat Passapeit ... Espero haber progresado en este desaprendizaje y haber escrito mal algo de estos nombres jajaja

En España digan lo que digan D. Juan Cruz y D. Javier Cercas las leguas no castellanas son despreciadas oficialmente y en consecuencia también por los nacionalistas españoles o españolistas, comprendo que los comerciantes de la lengua no quieran perder el mercado catalán, eso le crea problemas han de contentar a dos señores, el imperialismo españolista y el importante mercado catalan, eso le lleva a decir muchas cosas para contentar el centralismo sin perder mercado.

Pero el periodico italiano si dijo lo que no queria decir Cercas.

Para nada me importa que el artículo esté en Catalan, lengua española como se comenta. Pero me resulta un tanto incredible leer que todos deberíamos aprender todas las lenguas patrias...Increible en cualquier contexto Madrileños aprendiendo euskera, catalan y gallego o Vascos aprendiendo catalan y gallego. Y ya de paso podíamos aprender todas las lenguas europeas en tanto que somos europeos. Y todas las de china en tanto que somos humanos. El mundo del absurdo disfrazado de buenas intenciones.

Qué aburrimiento todo lo que viene de allí...

Pues sin haber leído el artículo original ni las reacciones, lo que está diciendo el sr. Cercas es que él no dijo esas cosas, pero que el periodista italiano sí que dijo que las publicó.


Yo no voy a decir si miente el sr. Cercas, miente el periodista italiano o ambos, porque no lo sé. Pero francamente, sr. Cercas, si se publica una entrevista suya en la que se afirma que ud. dijo eso, que la gente en principio se crea esa entrevista tampoco es muy extraño, ¿no le parece?.

Especialmente cuando en artículos publicados directamente por el sr. Cercas, sin llegar a la inmensidad de ese disparate, ha mostrado repetidamente una actitud hostil y despreciativa hacia el soberanismo catalán. Se pueden buscar los ejemplos en El País mismo. También cuando es habitual entre los defensores de la indisoluble unidad de la sagrada nación española el asociar el soberanismo con el nazismo sin nombrarlo directamente (comparar las manifestaciones de la Diada con las nazis, hablar de "totalismo" en lugar de totalitarismo, etc...), como ha pasado en artículos publicados en El Paísm también de gente de la que en principio uno no esperaría ese tipo de asociaciones. Y uno no le ha leído al sr. Cercas, al menos en El País, ningún dolido artículo quejándose de esas comparaciones entre el soberanismo y el nazismo, o anunciando que dejaría de comprar El País para evitar leer tales barbaridades. Vamos ,se me puede haber pasado, pero sospecho que no ha hecho ninguna denuncia de ello.


Así pues, es de justicia que el sr. Cercas rectifique esas declaraciones si fueron mal transcritas por el periodista italiano (aunque quizás debería culpar al periodista italiano, y no a El Punt). Y es de celebrar que el sr. Cercas no haya caído en el mismo disparate lógico que otros intelecutales españoles. Pero resulta hipócrita el pretender que nadie podía haber creído que él dijera eso, y cargar de esa manera contra los que se lo han creído.

El sr. Cercas parece creer que su trayectoria es tan intachable y su fama tan impoluta que nadie, ningún lector de El Punt puede creer que él hiciera esa comparación.
Ya choca bastante la arrogancia de pretender que todos los lectores de El Punt conozcan al sr. Cercas y sus posiciones políticas. Pero aún choca más que con la postura que el sr. Cercas realmente mantiene respecto al soberanismo catalán le parezca tan increible que alguien crea que él vaya a hacer esa disparatada coparativa.
Quizás es que la idea que tiene el sr. Cercas de su postura, viéndose a sí mismo como alguien incapaz de hacer comparaciones falsas e insultantes, no se corresponda exactamente con la práctica del sr. Cercas. Tal vez el sr .Cercas debería examinar lo que él escribe, y juzgar si de alguien que escribe eso no se puede pensar que dé un paso más y haga la comparación que le atribuyó el periodista italiano.

He leído y entendido el artículo sin saber catalán pero con un enorme respeto por la preciosa lengua catalana. Quería darle mi apoyo a Cercas porque tiene que ser duro vivir en el ambiente intelectual monolítico y crudamente nacionalista que desde aquí se percibe ahora mismo en Catalunya. Por otra parte quiero remarcar que la consulta celebrada hace poco en Escocia ha demostrado a los catalanes que una campaña del NO debe ser posible. No debemos aceptar más que el que desee la unión de Catalunya con el resto de los españoles sea tildado sólo por eso de franquista y tenga por ello que esconder sus pensamientos. Es sinceramente una pena que tanta gente en Catalunya haya incubado este tremendo odio por España, sea por las razones que sea, cuando es a todas luces evidente que juntos podemos hacer las cosas mejor que separados. Saludos a todos.

El catalán es la lengua oficial o cooficia¿?
Las dos cosas, verdad?, pues eso, no es falta de respeto publicar el texto en castellano y en catalán. Y no sólo en catalán, yo lo entiendo, escrito y hablado, pero hay mucha gente que no y por qué no facilitarles las cosas???. No se trata de convivir en armonía¿¿??.

Curioso que nadie se refiera al contenido de la carta.

Confirmado: en este País no caben más tontos. Ni más intolerantes. Felicidades a los que han hecho el esfuerzo de entender, porque de ellos será el reino de los ilustrados. Los otros, al Sálvame, a escuchar a muñeco Sánchez con JorgeJa.

Una idea para sobrepasar esta rivalidad Catalunya - resto de España. ¿Por qué no catalanizar a los niños españoles (los no catalanes, me refiero)? Se trata de desmontar el mito que el franquismo nos inculcó, aquello de que España era una, única, mejor dicho. Catalunya es parte de España, y España sin Catalunya es otra cosa. Y España, sin el catalán y las otras lenguas más o menos cooficiales, es otra cosa.
Y otra idea: cámara del Senado con plenos poderes territoriales. Y, ¿por qué no?, con sede en Barcelona.
Creo que muchos catalanes, me gustaría pensar que la mayoría, quieren ser parte de España, pero de otra manera: reconociendo su singularidad histórico-cultural y realizando gestos que desmonten esta cruda sensación de que a los catalanes se nos ningunea en el resto del estado español.

No me puedo creer que una persona con un mínimo de cultura e interés no sea capaz de hacer un esfuerzo por leer este texto (por cierto, con bastantes errores, palabras "desaparecidas"...) o cualquier otro en catalán o gallego (el euskera ya es más complicado si no lo has estudiado). Claro que si no hay interés ni curiosidad no hay nada que hacer. Así le va a este país. Soy gallega, vivo en Barcelona desde hace más de 20 años, me defiendo bastante bien en catalán y jamás he tenido problemas por el tema del idioma.Y no soy independentista, ni siquiera nacionalista. Menos banderas y más cultura.

Tema complejo. Lo primero, que el que cuelga un texto en la lengua que sea para un periódico de la calidad que esperamos todos de El País debe conocerla lo suficientemente bien para darse cuenta de la chapuza en que ha incurrido al copiar y pegar «d’ençque tot plegat em sap molt sensat ar-metic segur que raciores escassos del seu diari. Cregui'tors castellans que vivim a Caés». Lo segundo, que yo juraría que El País hasta hace poco se subtitulaba «El periódico global en español», aunque ahora veo que se subtitula sólamente «El periódico global». Yo tenía la convicción de que podía aspirar a convertirse en lo primero; pero considero un poco iluso, sobre todo con el artículo determinado, creer que realmente sea lo segundo. Supongo que el cambio se debe a que, al menos en la edición digital que es la que yo sigo, algunos artículos se ofrecen en inglés, algunos otros en catalán, y unos poquitos creo recordar que incluso en gallego o portugués, lenguas que entiendo, pero no necesariamente distingo. Como políglota todo esto me parece bien, y no me supone un gran problema; si bien entiendo la irritación de quienes acuden a su publicación de costumbre esperando leer en su lengua, y se encuentran sin avisar con otra que a lo mejor pueden descifrar con un cierto esfuerzo, pero que realmente no conocen, especialemente con el detalle que se requiere para llevarse una idea clara de lo que se dice con respecto a un tema complejo y controvertido como en este caso. A mí me gustaría que El País fuera el periódico global de la hispanosfera, y que se hiciera tan mexicano como español, tan colombiano como argentino. Si ha de ser un periódico principalmente para españoles, entonces lo que necesita es incorporar las lenguas de España todavía más de lo que lo hace, pero cada una en su sección correspondiente, para que el que quiera leer en una determinada sepa adónde ir. Si aspira a ser «el periódico global» como ahora va anunciando, entonces tendría que publicar primordialmente en inglés, con el español (y otras lenguas, ya sean catalán o italano, alemán o francés) como secundarias. Para terminar, diré que yo creo que en todo el territorio de esta España nuestra deberían enseñarse en la educación obligatoria las lenguas de España. Yo recuerdo que en mi libro de lengua y literatura había al final unas secciones dedicadas al catalán, gallego y vascuence. A mí me fascinaban, y jamás se me olvidará el hermoso verso de Espriu que aprendí entonces «i han convingut molts noms a un sol amor». Pero aquéllo era muy poquito. Hablo de hace mucho tiempo. Ahora tendría que haber mucho más. Sobre el euskara no puedo opinar, pero a un chaval nativo de una lengua romance como la hispana, llegar a leer el catalán, y no digamos el gallego, con aceptable soltura, no le tendría que costar más de un año de clases una vez a la semana. No se ha aprovechado la oportunidad de hacer amar de verdad a los españoles todo lo español. Es cierto que no se entiende España sin Cataluña; pero, por lo mismo, tampoco se entiende sin el catalán, y ésta es la realidad que nunca se ha querido abrazar. De esos barros...

Señor cercas ¿dijo esto el dia 03-02-2013? "El objetivo de los independentistas es usurpar la democracia" se retrata usted, prosiga justificándose, señor escritor extremeño.

Un francés que no sepa catalán nunca podrá entender la carta de Cercas. Un español que no sepa catalán la entiende perfectamente. Espero no haber dicho nada políticamente incorrecto, pero el catalán es parecidísimo al español. Un español no catalanoparlante entiende mejor a un catalán que a muchos españoles que hablan español con acentos marcadísimos. Prueba del mucho tiempo que hemos estado juntos y de lo iguales que somos. Pero como Woody allen: "señorita, ¿tiene algún motivo para no cenar conmigo esta noche?" "realmente no, pero se me están ocurriendo diecisiete". A buscar diferencias, a jugar als setze jutges. Espero que todos los catalanes, catalanoparlantes, que conozco que consideran una aberración la independencia de Cataluña, empiecen a decirlo, porque a la estupidez vozarrona de los indepes habría entonces que sumar el histórico y tremendo error de la cobardía moral del silencio de los que piensan algo y callan.

La demonización de Cercas refleja la esencia de ese nacionalismo excluyente y fascistoide (como tantos): a los que no comulgan con el credo nacionalista, persecución, listas negras, descrédito y muerte social. Y porque no quedaría fino darle directamente un tiro en la nuca... Al tal david, que comenta por aquí: Cercas no se está desdiciendo, Cercas está diciendo que le atribuyen cosas que no ha dicho. Y que usted insista en dar leña continuando con una falsa atribución es despreciable.

Personalmente, me avergüenza que otros españoles y no catalanes sean incapaces, según dicen, de leer y entender un texto en catalán. Supongo que, sencillamente, quieren aparentar que no lo entienden; otra cosa sería que realmente fueran incapaces de tan sencillo esfuerzo, lo que abundaría en la impresión europea de que los españoles somos en esencia vagos e ignorantes, aunque así no sea, o quizás sí. Dicho esto, estoy con Cercas en este asunto y lo seguiré estando. Muchas gracias Sr. Cruz por traerlo a cuento.

I ara va i es desdiu, doncs no, senyor, el que està dit, dit queda. Senyor Cercas, entenc que se li ha acabat la inspiració i ara només sap escriure sobre el procés. Bé, faci-ho però admeti que vostè no és cap eminència al respecte i que el seu sou depèn de la línia editorial a la qual de guardar escrupolós respecte. No faci trampes al solitari, que tots ens acabem coneixent. La seva opinió és interessada i queda ben palès que el camí que va obrir en Boadella per subsistir l'han seguit d'altres.

¿Han notado que hacia el final del segundo párrafo está todo "embullat"?
En todo caso, es muy agradable leer tantos comentarios de personas que desde todas partes de España aprecian, respetan y quieren una de las lenguas que compartimos.

Buenísimo que acabe siendo Juan Cruz el criticado por publicar un artículo en catalán.
Algo que creo sólo pasa en España es que toda la visceralidad empleada en reclamar la pertenencia de Catalunya a España se convierta en indolencia en cuanto a la misma pertenencia a España de la lengua catalana.
En España no se entiende un artículo en catalán y se apela, normalmente a la buena educación, a la deferencia, al "tradúcelo que no voy a perder yo mi tiempo" , expresándolo además sin ningún tipo de rubor.
Pero jamás he oido a ningún español que considere la lengua catalana digna de ser mínimamente aprendida en las escuelas españolas. Tener nociones de catalán, no digo ser profesor de catalán, practicarlo de vez en cuando, leer o intentar leer un texto en catalán o simplemente traducirlo con Google me da la impresión que debiera ser una costumbre normalizada en España.
El interesante artículo de Juan Cruz con el interesante inserto de Javier Cercas parecía una buena ocasión para tener una mirada un poco más amplia sobre la españolidad del catalán. Pero veo que tampoco.
No les puedo felicitar por su amor a las lenguas españolas.

Me ha costado mucho entenderlo en catalan (no lo hablo) y aunque posiblemente si había comprendido el espiritu del texto, seguramente me había dejado muchas cosas (giros, expresiones, etc.) que una buena traducción me habría permitido. ¿De qué va usted, Sr. Cruz y por extensión ElPaís? Los periódicos en castellano se supone que sirven a lectores en castellano, en catalán para los lectores catalanes. ¿O es que el Sr. Cercas no quiere molestar a sus vecinos de Girona?

Gracias, conde.

La verdad es que un castellano que no sabe catalán lo entiende en un porcentaje muy alto. Pero es que la carta, para el autor, tiene tanta importancia de que se le entienda el 100% y no haya el menor riesgo de equívocos que debería poder leerse en castellano.

Decía Cercas que el derecho a decidir es una mentira, que no existía. ¿ Qué han hecho entonces los escoceses ?

COSAS QUE NO HE DICHO NUNCA
      Sr. Director, el once de septiembre de este año aparecieron en su diario unas supuestas declaraciones mías, a toda página y con foto incluida. El titular decía "Una utopía asesina"; por si no quedaba del todo claro, en el interior del artículo anunciaba que yo había declarado al semanario italiano L'Espresso que me refería al soberanismo catalán. Me niego a aceptar que haya un solo lector de El punto que se crea que yo he dicho una animalada similar; ni siquiera Alba Sidera, que firma la noticia; ni, por supuesto, Mathew Tree, aunque lo que parece que se lo cree en su artículo "Respeto, falta de", también publicado en El punto, donde por cierto informa que un grupo de jóvenes independentistas me ha co-colocado en el primer lugar de su lista negra.
      Es un honor que no merezco. Lo que yo he escrito a menudo, como puede comprobar cualquiera que se tome la molestia de leerlo, es que en Europa nos hemos hartado de crear utopías asesinas, a menudo con el paraguas ideológico del nacionalismo -el nacionalsocialismo alemán, el fascismo italiano , el franquismo- y que, de momento, la única utopía razonable que hemos inventado es la de una Europa unida; en mi vida se me ha pasado por la cabeza de decir, en cambio, que el nacionalismo o el soberanismo o el independentismo catalán sea una de esas utopías. Es verdad que el periodista de L'Espresso, según he comprobado con incredulidad, me hace decir esta y otras tonterías similares, tales como que los escritores castellanos que vivimos en Cataluña estamos perseguidos; en fin: como usted sabe muy bien, hay periodistas que dicen que uno dice lo que ellos quisieran que dijera, o lo que imaginan que uno dice, u otras variantes aún peores. En su diario, sin ir más lejos, ha pasado algunas veces; en cuanto a mí, en los últimos dos años. Hace cosa de un, por ejemplo, Carlos Ribera, subdirector de este diario, escribió un artículo titulado "La lengua grande de Cercas". Yo acababa de ir al Salón del Libro de París, invitado por el Institut Ramon Llull, para hablar de mis libros y de la literatura catalana; allí presenté El cuaderno gris de Pla, publiqué en Libération un elogio de este libro, de Plan y de la literatura catalana en general, e hice lo que Xavier Pla, mi especialista favorito en Plan y por cierto independentista entusiasta , hay escribiera sobre el mismo tema; en ese contexto hice unas declaraciones en las que decía que, en mi opinión, sería bueno que una lengua pequeña como la catalana fuera del brazo de una lengua grande como la española, colaborando con ella en vez de enfrentarse s 'hay; es fácil de entender: el Instituto Cervantes y España en general, por ejemplo, deberían contribuir mucho más de lo que lo hacen en la difusión de la lengua y la literatura catalana como deberían hacer con las otras lenguas y literaturas de España. Es una opinión discutible, como todas, aunque sigue sin parecerme insensata. Lo que no me parece sensato es que Ribera insinuara en su artículo que yo decía que la lengua española era una lengua cualitativamente mayor (es decir, mejor o más importante que la catalana) y la catalana una lengua cualitativamente pequeña (es decir, peor o menos importante que la española), lo que era, claro, exactamente lo contrario de lo que yo había dicho en Paris y escrito en Libération, y que de ençque todo me sabe muy sensato ar-mética seguro que raciores escasos de su diario. Cregui'tors castellanos que vivimos en Caesar un disparate evidente que algunos de los mismos lectores de El punto le reprocharon por escrito a Ribera. El que me conoce personalmente y sabe muy bien que yo no habría dicho nunca aquella imbecilidad, pero me hace decir, o insinúa que lo quería decir. No entiendo por qué.
      Podría poner otros ejemplos de este tipo de cosas publicados en los últimos dos años en su diario, pero dejémoslo correr. También podría decirle que me consta que hay periodistas y colaboradores de su diario que consideran que la publicación del titular mencionado - "Una utopía asesina", repito-, además en el día y de la manera en que se publicó, es, literalmente, "una canallada". Yo me niego a creerlo; quiero creer que es un error, o una cadena de errores y, aunque me gustaría que se retiraran todos los insultos, tonterías, animaladas y disparates que se han escrito sobre mí raíz de la publicación de esta noticia -d 'esta y otras tan falsas como ésta-, ya sé que es imposible, porque también sé que, en la porquería de mundo que estamos construyendo, una mentira repetida cien veces se convierte en una verdad. Sólo puedo decir que todo me sabe muy mal. Muy. Soy un lector de El punto desde que apareció. El consideraba un buen diario, he escrito, he tenido muchos amigos, y aún los tengo. Ahora, sin embargo, la he dejado de comprar, más que nada para no tener que ocultar de mi familia y porque no lean las sandeces que en estas páginas se me atribuyen. Sea como sea, sólo le pido una cosa, señor Director: que, en adelante, antes de publicar una de esas enormidades que dicen que he dicho, se asegure de que de verdad lo he dicho. Lo tiene muy fácil: muchos de sus colaboradores tienen mi teléfono, y yo cada fin de semana en casa de mi madre, a 100 metros escasos de su despacho, en La Devesa. Créame: le agradeceré muchísimo. Y mi familia aún más. A esto sólo veo dos alternativas. La primera es callar para siempre sobre la cuestión fundamental que hay planteada ahora mismo en Cataluña, lo que no puedo hacer porque me haría aún más vergüenza de la muchísima vergüenza que me hacen las animaladas que se dicen de mí. La segunda es que ustedes ilustren cada supuesta declaración mía, por ejemplo, con una foto en la que aparezca comiéndome con patatas un bebé gerundense, o disfrazado del diablo de Los pastorcillos, con unos cuernos bien grandes. De esta manera el lector tendrá una idea del todo fidedigna del concepto que, al parecer, el diario ha decidido propagar de un servidor. Atentamente.

Los comentarios de esta entrada están cerrados.

TrackBack

URL del Trackback para esta entrada:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341bfb1653ef01b7c6e45d0a970b

Listed below are links to weblogs that reference Las cosas que Cercas nunca ha dicho:

Mira que te lo tengo dicho

Sobre el blog

¿Qué podemos esperar de la cultura? ¿Y qué de quienes la hacen? Los hechos y los protagonistas. La intimidad de los creadores y la plaza en la que se encuentran.

Sobre el autor

Juan Cruz

es periodista y escritor. Su blog Mira que te lo tengo dicho ha estado colgado desde 2006 en elpais.com y aparece ahora en la web de cultura de El País. En cultura ha desarrollado gran parte de su trabajo en El País. Sobre esa experiencia escribió un libro, Una memoria de El País y sobre su trabajo como editor publicó Egos revueltos, una memoria personal de la vida literaria, que fue Premio Comillas de Memorias de la editorial Tusquets. Otros libros suyos son Ojalá octubre y La foto de los suecos. Sobre periodismo escribió Periodismo. ¿vale la pena vivir para este oficio?. Sus últimos libros son Viaje al corazón del fútbol, sobre el Barça de Pep Guardiola, y Contra el insulto, sobre la costumbre de insultar que domina hoy en el periodismo y en muchos sectores de la vida pública española. Nació en Tenerife en 1948.

Eskup

El País

EDICIONES EL PAIS, S.L. - Miguel Yuste 40 – 28037 – Madrid [España] | Aviso Legal